آرشیف

2016-3-26

محمد سرور انوری غوری

اخـــــــــلاق :

اخلاق در اصل واژه  عربی است  که کلمه مفرد آن خلق  میباشد خلق  به معنای  خوی وعادت نیز آمده است، حضرت محمد (ص) میفرماید ، بعثت لا تمــم  مکا ر م ا لا خلا ق ( تـــــــر جمه )  من برای تکمیل  اخلاق  پسند یده فرستاده شده ام ،تعلیمات  مخصوص  وقابل  توجه آن حضرت (ص) بعد از بحث ایمان اختیار اخلاق نیکو واجتناب ودوری از اخلاق بد است، اخلاق درزند گی انسان ونتایج آن نقش  بسزائ دارد ،اگر اخلاق آدمی خوب با شد زندگی با سکون  خواهد بود . چنانچه (نعوذ با لله)  اخلاق آدمی بد با شد  نتنها خودش از لطف وصفای زندگی بهره نخواهد داشت بلکه برای اطرافیان  ومحیط  خانواده  وجامعه  درد سر خواهد بود، با این مقدمه کوتا  به این نکته پی میبریم  که اخلاق  را  میتو ا ن به دو بخش تقسیم نمود .
1- اخلاق پسندیده
2- اخلاق نا پسندیده.
که هر کدام جداگانه ایجاب بحث را مینماید.