آرشیف

2015-1-22

استاد زمان رفعت

اختلالات دوران طفولیت تـاخــــر عقلی یــا MR

 
تاخر عقلی مریضی یا مشکل روانی نیست. اگرچه مریضی روانی نبوده اما کسانیکه تاخر عقلی دارند ممکن است مصاب به مریضی روانی شوند. تاخر عقلی وضعیت است که یک تاخر یا بسامانی در تمامی جنبه های رشدی مثل رشد حرکی ، شناختی ، رفتاری اجتماعی وعمل کرد های زبانی وجود دارد. عقب ماندگی یک مشکل مادام العمر است برای در ک تاخر عقلی باید بدانیم هوش چیست؟
هوش: راهی برای تشریح توانای های شخص برای فکر کردن ، یادگرفتن وحل مشکلات است.
در تاخر عقلی هوش فرد نسبت به میزان اوسط هوش، پائین تر بوده وآنهایی که این حالت را دارند تا آخر عمر ظرفیت ذکایی پایانتری خواهند داشت وآزمون های هوش برای تعیین درجۀ آنومالی های ذکایی یا ذهنی استفاده میشود که این آزمون ها، آزمون های معیاری روانشناسی اند که بنام تست آی کیو یاد میشوند.
بر اساس IQ ، تاخر عقلی بدرجات مختلف ذیل تقسیم بندی میشود.
 

درجۀ IQ طبقه بندی یا کتگوری
100 – 85  نورمال
85 – 70 نورمال بدون تاخر
70 – 50 تاخر عقلی خفیف
50 – 35 متوسط
35 – 20 شدید
زیر – 20 پیشرفته
 

علت تاخر عقلی همیشه واضح نیست اما هر مریضی یا صدمۀ به مغز طفل در دوران حاملگی ، در وقت ولادت ویا بعد از ولادت میتواند باعث تاخر عقلی شود.
بعضی علل های تاخر عقلی:

 1.       انتانات مغزی مثل مننژت.
 2.       ترضیض قهفی ( ضربات در سر درجریان ولادت یا بعد ها)
 3.       انومالی های کروموزمی.
 4.       مشکلات درتغذی مثل کمبود آیودین.
 5.       مواد سمی.
 6.       مشکلات جنیتیک.

مشخصات عمدۀ تاخر عقلی، تاخر دررشد بشمول رشد ذهنی یا ذکایی است درحالیکه مشخصۀ اصلی مریضی های روانی اختلال در عمل کردهای روانی مانند: تفکر ، عواطف ورفتار است. مریضی روانی در هر سنی رخ میدهد درحالیکه تاخر عقلی در طفولیت بمیان میآید. ویژگی های شایع که میتوان تاخر عقلی در اطفال را شناسایی وارزیابی کرد عبارت انداز :

 1.       تاخر در شاخص های انکشافی مانند: نشستن ، راه رفتن وغیره.
 2.       ادامۀ رفتار کودکانه.
 3.       نداشتن حس کنجکاوی.
 4.       مشکلات در مواظبت ازخود.
 5.       مشکلات بد خویی ، بهانه گیری  وسربه هر طرف زدن.