آرشیف

2020-2-23

احمد سعیدی

اختلافات دو داکتر از گذشته بد تر

به دنبال بروز تنش های انتخابات ریاست جمهوری دو کاندید برتر انتخابات ریاست جمهوری افغانستان یک بحران جبران نا پذیری را بوجود آورده در سال 2014 نیز تقریباً عین اختلافات با اندکی کمتر وجود داشت اما آن معضله با پا در میانی جان کری وزیر خارجهء سابق ایالات متحده امریکا با تشکیل حکومت بنام وحدت ملی بر اصل تقسیم ۵۰-۵۰ حل و فصل شد اما از روز های نخست همان حکومت معلوم بود که ایجاد حکومت وحدت ملی یک مجبوریت و فشار سیاسی امریکایی ها بود که پذیرفته شده بود نه یک رضایت جانبین حالا همه میدانیم که اختلافات موجود نسبت به اختلافات 2014 عمیق تر و جبران نا پذیر تر است و هیچ یک چه آقای اشرف غنی و چه آقای داکتر عبدالله حاضر نیستند یک قدم عقب نشینی کنند و پل های عقبی خود را قطع نموده اند.
از سوی دیگر بجای جان کری آقای زلمی خلیلزاد نیز در تلاش است تا بخاطر حل این معضلات از خود جان کری دومی بسازد. جناب شان گاهی در شبرغان گاهی در کابل و گاهی در پغمان گاهی در ارگ و گاهی در قصر سپیدار اند اما هنوز گوشه ای از این یخ های عدم اعتماد آب نشده و بزودی آب شدنی بنظر نمی رسد.
به عقیده من اختلافات میان اشرف غنی، رییسجمهور و عبدالله عبدالله، رییس اجراییه بر سر نتایج انتخابات ریاست جمهوری آن هم در زمانیکه دولت باید با طالبان در پای میز مذاکره بخاطر صلح بنشیند با در نظرداشت  امنیت شکننده وضعیت آینده افغانستان را به مخاطره انداخته است.  
به باور من آیندۀ حاکمیت و ثبات سیاسی در افغانستان متزلزل گردیده است، گرچه گفته میشود آقای خلیلزاد به نماینده گی از حکومت امریکا در تلاش است تا این معضله را طوری حل نماید که بینی کسی خون نشود اما کله شخی های هر دو طرف همه چیز را بطرف بن بست برده است.
سوال اساسی اینجاست که راه حلی این تنش ها چگونه خواهد بود در حالیکه با تعین یک تعداد والی ها از طرف داکتر عبدالله عبدالله  و آماده گی آقای اشرف غنی بخاطر مراسم تحلیف  ادامه دارد. ادامه این وضعیت میتواند زمینه درگیری های داخلی و نا امنی ها را بیشتر بسازد و بی باور های مردم افغانستان را زیادتر نماید.
به عقیده من  یگانه امیدواری برای عبور از این وضعیت  کار مشترک و هم دیگرپذیری دو تیم بخاطر شفافیت انتخابات بوده میتواند  

پیشنهادات من به هر دو تیم انتخاباتی :
۱حامیان هر دو تیم تا رفع همه مشکلات باید از ابراز سخنان خصومت آمیز در محضر عام خود داری کنند .
۲پارلمان افغانستان نیز بخاطر رفع این بن بست مسئولیت های خود را ادا کنند
 3- قوت های مسلح ما بیطرفی مطلق خویش را حفظ نمایند
4پایان دادن به تقرری‌های جانبدارانه و گماشتن افراد در پست‌ها بر اساس تعلقات گروهی، چه از طرف آقای اشرف غنی و چه از طرف آقای داکتر عبدالله  عجالتاً خود داری شود.
5اشخاص و افراد خیر اندیش هر دو طرف را تشویق بی طرفانه برای حل اختلافات شان، نمایند باید همه باور داشته باشیم افغانستان دیگر حوصله و تحمل یک جنگ داخلی دیگر را ندارد.

 احمد سعیدی