آرشیف

2015-1-24

تورن احمدضیاء سالنگی

احکام مــــــــاه مبارک رمضان

 
  
پیش گفتار
برادران متدین :فهمیدن مسائل احکام رمضان برهرمسلمان واجب وضروری میباشدبه مطالعه رساله احکام رمضان هرگونه نیاز شمانسبت به مسائل رمضان مرفوع میگردد دیگرنیاز به سوال وجواب شماازکدام عالم ویاشخص دیگرنیست متوجه شوید ماه مبارک رمضان ماهی است که درآن درس تقوانیکی احسان صبرواستقامت پایه داری بالمقابل سختی ها واصلاح نفس ایثاروفداکاری برعلیه هواوخواهشات نامعقول نفس تدریس میگردد.
 
 
بسمه تعالی
احکام رمضان
مسائل ضروری رمضان مبارک
حکم خداوند:یاایهاالذین ءامنوکتب علیکم الصیام کماکتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون  (((ای کسانیکه ایمان آورده ایدگرفتن روزه ماه مبارک رمضان بالای شما فرض شده است همچنان به امتهای قبل ازشمانیزفرض شده بود روزه بگیرید تاباشد که متقی وپرهیزگاربه باربیائید)))روزه یکی ازارکان دین مبین اسلام است بارویت هلال بالای مسلمان ها فرض میگرددبرای اثبات رویت ماه شهادت دونفرانسان عادل کافی است ورسول خداوندمیفرمایدهرگاه هلال را دیدیدروزه بگیریدوهرگاه دوباره آنرا دیدید روزه به پایان برسانید اگرهوا ابری باشدسی روزراپوره کنید((برروایت مسلیم هرگاه (29) شعبان ماه مبارک  رمضان دیده شد فردای ان روزه است اگر مهتاب بناء برمعذرتی ابر  دید ه نشد تازوال روز فردا صبرکنید هرگا ه احوال رسید روزه بگیرید اگر ازصبح چیزی نه خورده باشید قبل اززوال نیت روزه را کرده میتوانید تمام جسم روزه دارباید روزه باشد
 
تعریف صوم :
درزبان عربی صوم به معنی اسماک وخودداری است ودراصطلاح فقهی پرهیزنمودن ازخوردن واشامیدن وازروابط زنا شو ی وسائیر چیزهائیکه روزه رافاسد میکند ازطلوع فجر تاغروب آفتاب
 
تاریخ واجب شدن رمضان
روزدوشنبه دوم ماه شعبان سال دوم بعد ازهجرت واجب گردید .
 
نیت روزه : وبصوم غدنویت من شهر رمضان
 
دوعای افطار : اللهم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت
 
فضیلت ماه مبارک رمضان :
مسئله (1) درمورد فضیلت رمضان پیامبر اکرم ص فرموده اند روزه وسیله محافظت از آتش است وبهشت را دری است بنام (ریّان ) فقط روزه داران ازآن در  وارد بهشت میشوند ونیز رسول الله ص فرموده است کسیکه روزه ماه مبارک رمضان را خاص برای خوشنودی ورضای پرودگاربه اراده ثواب روزه بگیردتمام گناهان پیشین آن بخشیده میشود وبوی دهان روزه دار درنزد پرورگار ازبوی مشک وعنبر محبوبتر است ماه مبارک رمضان ماهی است که رحمت خداوند ج بالای همه  انسان ها شرف نزول میکند عمل خیر مسلمان درماه رمضان ده برابر ثواب داده میشود ثواب تمام عبادت توسط فرشته ها داده میشود اما ثواب روزه را خداوند ج خودش میدهد کوشش شود که این ماه رحمت ازنزد ما وشما به هدر نه رود رسول اکرم ص میفرماید هرروزه داری دروقت افطار اگر دعا کند دعای آن شخص رد نمیشود . رسول اکرم میفرمایند روزه دار دوبار خوشحال میشود یکی دروقت افطار ودیگر زمانیکه با پرورد گار خویش  ملاقی شود ازروزه اش شادمان میشو د .
 
تلاوت قرآن درماه مبارک رمضان
مسئله (2)  رسول خداوند درماه رمضان بیشتر ازدیگر ماه ها به تلاوت قران میپرداخت وحضرت جبرائیل بناء به روایت بخاری بخاطر مرور قران نزد ایشان می امد احمد ونسائی ازرسول خدا روایت میکند که روزه وقران درروز قیامت به شفاعت انسان برمیخیزد رزوه میگوید پرودگاررا " روز ها من مانع خوردن وآشامیدن اومیشدم وقران هم میگوید که من هم شبها مانع خواب اومیگردیدم بناءً شفاعت مارا درمورد ایشان بپزیر وقران بالای ما این پنج حق را دارد
1  – به قران ایمان بیاوریم ، قران را بخوانیم ، قران را بدانیم .به قرآن عمل کنیم.وقرآن نرابه دگران برسانیم.
 
 
شرائط واجب شدن روزه
مسئله(4) 1- شخص روزگیرنده بالغ باشد 2- دیوانه نباشد 3- خانمها ازعادت ماهیانه وخون پس ازتولدفرزندپاک شده باشدگرفتن روزه فرض است
 
ارکان روزه
مسئله (5) 1- نیت (عزم وقصد قلبی بخاطرگرفتن روزه )2- خوداری کردن ازهمه آن چیز هایکه روزه راباطل میسازد ازطلوع فجرتاغورب آفتاب.
 
امورباطل کننده روزه:
مسئله (6)1- خوردن عمدی 2- آشامیدن عمدی 3- استفراغ عمدی 4- حیض 5- نفاس 6- جماع یااریکاب عمل جماع.
 
سنتها ومستحبات روزه :
مسئله (7)1 – پس ازاطمنان غروب آفتاب روزه داربلا فاصله افطار نماید.2- خواندن دعای افطار 3- روزه توسط خرماویاآب افطار شود4- خوردن سحری درآخرشب به قصدگرفتن روزه
 
مکروهات روزه :
مسئله (8)1- بوسیدن ولمس کردن همسربه هنگام روزه 2- نگاه شهوت آمیز به همسربیش ازحد 3- چشیدن طعم غذا 4- بغیر  وضوآبرا دردهان گرفتن وغیره
 
اعمال مباح درماه رمضان :
مسئله (9) 1- مسواک زدن 2- بخاطرگرماوتشنگی خیلی زیاد خودرابه آب خنک نمودن 3- روابط زنانشوی پس ازغورب آفتاب وقبل ازطلوع فجر
مسئله (10)اگرکسی ارصبح تاشام چیزی نخورد ولی درقلب نیت نداشت که روزه بگیردبنأ روزه اونشده است به غیرنیت قلبی روزه نمیشودهمین قدرنیت کافی است که بگوید امروز روزه من است یا درشب آنقدردرخیال خودبیاورد که فردا روزه میگیرم.
 
سحیروافطار:
مسئله (11) طعام سحری سنت است اگراشتها نبود اقلآ کمی آب بنوشیداگردرخواب مانده که صبح دمیده است بایدروزه بگیرد.
مسئله (12) تاوقت دمیدن صبح صادق وقت سحری است بعد اردمیدن آن سحری کردن جوازندارد. کسی از خواب بیدارشددرفکرآن بود که هنوزصبح صادق نه دمیده سحری نمودن بعدامعلوم شد که صبح شده روزه اوصحیح نشده قضاءبیاورداماکفاره براونیست درایام روزخوردن ونوشیدن شخص مذ کورجائزنیست.
مسئله (13)افطارکردن به خرمایابه چیزشیرین بهتراست اگرچیزشیرین نبودافطارکردن به آب بهتراست اگرچیزوفطاردادن به کسی دیگری نیزثواب خیلی زیاددارد شخصیکه به کسی افطارمیدهد مثل روزه دارثواب میگیرد.
مسئله (14)هرگاه زن حائضه درشب پاک شد صبح بایدروزه رابگیرد اگردرشب غسل نکرده بود روزه راگرفته وصبح غسل بکند.درست است.
 
مسئله (15)هرگاه زن حائضه شد یابچه اش تولد شدنفاس اوشروع شد درروزهای حیض ونفاس روزه رانگیرند.
مسئله (16)اگرداکتریاحکیم کافرباشد بگفتن آن روزه راترک کردن جائزنیست.
مسئله (17) اگریک نفرمهتاب رادیدروزه گرفت امادیگران ندیدویکروزبعدروزه گرفت آن نفرقبل ازدیگرمردم به تنهایی عیدنکندبلکه 31روز روزه بگیرد.
 
بیان روزه قضائی:
مسئله (18)بدون عذرنگرفتن روزه قصائی گناه است درقصای تعین روزوتاریخ ضرورنیست اگرروزه چندسال اوقضا شده بود دراین صورت تعین آن سال درست است که روزه فلان سال رامیگیرم اگربچه یادخترنابالغ روزه گرفته باشد بخوردقضای ندارد.قضای هرچه عاجل بایدگرفته شود.
مسئله (19)در روزقضائی نیت کردن ازشب ضروراست بعد ازطلوع صبح نیت کندنفل محسوب میشودوحکم روزه کفاره هم همین است.
مسئله (20) اگرکسی در رمضان بی هوش گردیدقضای آنروز بیهوشی براو واجب نیست بخاطرنیت آن روز روزه اوشده است.
مسئله (21) زنهایکه درماه رمضان قرصهای ضدحاملگی میخوردودرتمام رمضان حیض نمی بیندروزه همه روزآن درست است.
مسئله (22) اگرشخصی همه رمضان بی هوش بودقضاء بیاورد واگرتمام رمضان دیوانه شد قضائی واجب نیست مدت دیوانگی قضای ندارد. اگرکسی درشب نیت کرد که فردا روزه نفلی بگیردولی پیش ازطلوع صبح نیت خودرا عوض کردروزه نگرفت قضا  واجب نمیشود.
 
روزه نذر:
مسئله (23) اگرکسی برخود روزه رانذرکرد گرفتن آن واجب است به نگرفتن گنهگارمیشود.
مسئله (24)نذربه دوقسم است یکی اینکه روزوتاریخ معین باشد مانند اگرفلان کارمن انجام شد بروزفلان روزه میگیرم در همچون روزه نذر نیت را ازشب بکند یایک ساعت قبل اززوال درست است ودیگران است که روزتاریخ را مقرر ننماید بگوید یا الله اگرفلان کار من صورت گرفت یک روز را رو زه میگرم درهمچوروزه نیت کردن ازشب ضروری است اگربعد ازصبح نیت کرد روزه نذر اوادانمیشود بلکه نفل میشود .
 
روزه نفلی :
مسئله (25) اگرکسی درروز نفلی نیت بکند که خوب است اگرنه نکند روزه بگیرد روزه اونیز درست است .
مسئله (26) غیرماه رمضان هروقت خواسته باشد روزه نفلی گرفته میتواند.گرفتن روزه نفلی در روزجائزنیست
مسئله (27) اگربرای روزه دارنفلی مهمان آمدیاکسی دعوت نمودبه نخوردن ونرفتن ناراحتی بین دوبرادرمسلمان پیدامشد درین صورت مهمان وصاحب خانه هردو روزه نفلی شانرا شکستانده میتواند.
مسئله (28)روزه نفلی به نیت کردن واجب میگردداگرکسی روزه نفلی نیت کرد  بعدآ آنراشکست قضائی آنروز براوواجب میگردد. اما در روزعیدروزه نفلی را بشکند قضاء ندارد..
مسئله (29)وقتیکه شوهرزن خانه باشدبغیراجازه شوهر گرفتن روزه نفلی برای زن جائزنیست…
 
بیان چیزهایکه روزه فاسدمیگرددویانمیگردد:
مسئله (30) اگرکسی به فراموشی چیزی بخوردیابنوشدیابه زن خویش جماع بکند روزه آن فاسد نمیگردد.
مسئله (31)اگردرروز رمضان خوابیدودرخواب معذورگردید غسل برآن واجب شد روزه اونه شکسته است..
مسئله (32) به کش کردن دود روزه میشکند اگرکش نکند نمیشکند…
مسئله (33) اگربه دندان بقدر دانه نخود چیزی بند مانده بود آن را خورد روزه میشکند کمتراز دانه نخودباشدباک ندارد.اگرازدهن خارج نمود دوباره خورد کم  باشد یا زیاد روزه میشکند..
مسئله (34) به فرورفتن لعاب دهن اضافه باشد یاکم روزه نمیشکند یابینی  راکش کردبلغم به شکم رفت روزه نمیشکند …
مسئله (35) اگربه حلق روزه دارمگس رفت روزه فاسد نمیگردد اگرقصدا داخل شود فاسد میگردد
مسئله (36) اگراستفراغ بی اختیارآمدکم باشد یازیاد رزوه نمیشکند اگربه زوراستفراغ نماید دهن پرشود روزه میشکند کم باشد نمیشکند اگردرماه رمضان روزه کسی اتفاقآ فاسد گردید بقیه روزه را نباید خورد ونوشید.
مسئله (37) اگرکسی درماه رمضان نیت روزه نکردوخورد فقط قضاء واجب میگردد واگرنیت نمود خوردقضا وکفاره هردوواجب میشود..
مسئله (37) اگرکسی خود بخود احتلام شد بواسط دیدن زن انزال شد روزه اش فاسد گشته لذا قصدآ خورد درین صورت قضا واجب میگردد نه کفاره
مسئله (39) کسیکه به قلیان عادت داشته باشد ویا بخاطر بخاطر فایده قلیان کشید قضا وکفاره هردو واجب میگردد
مسئله (40)یکجا خوابیدن زن وشوهرومخب کردن جائز هست اما اگرخوف جماع برده شود درآن صورت مکروه است.
مسئله (41)اگرازدهن خون برآمد بالعاب آنرا فروبرد هرگاه خون برلعاب غالب باشد روزه رامیشکند واگرغالب نباشد روزه رانمیشکند…
مسئله (42) اگرشخصی قی کرد گمان کردکه روزه اش فاسد گشته بعدآ قصدآ بخورد قضاء واجب میشو نه کفاره
مسئله (43) اگرچیزی را به زبان چشید وتف کرد روزه نمیشکند بغیر ضرورت همچوعمل مکروه است. اگرشوهر زن گنده مزاج باشد بخاطرمعلوم کردن نمک طعام جائزهست..
 
بیان چیزهایکه کفاره لازم میگردد:
مسئله (44)اگرکسی قصدآ جماع نماید منی خارج شودیانشود قصاء وکفاره واجب میگردد..
مسئله (45) غیراز روزه رمضان دیگر روزه رابشکنید کفاره لازم نمیگرددوکفاره فقط به شکستان رزه ماه رمضان واجب میگردد.
مسئله (46)اگرکدام زن درخواب باشد یابیهوش شوهربا اوجماع نماید روزه هردومیشکند زن صرف قضاءبیاورد امامرد قضاءوکفاره هردورابیاورد.
 
بیان کفاره:
مسئله (47)کفاره یعنی چیزی که گناه را ازمیان برداردوجبرانش کند      یکی ازین سه مورد را انجام بدهد 1- آزاد کردن یک نفربرده مسلمان 2- یادوماه راپشت سرهم روزه گرفتن 3- یا برای شصت نفر مسکین غذا دادن است .
مسئله (48) کسیکه یک روزروزه را قصداً بدون عذرشرعی بشکند باید دوماه پی درپی روزه بگیرد کم کم گرفتن آن جائزنیست یا برای شصت فقیر طعام بدهد البته روزهای حیض برای زنان معاف است
مسئله (49) درکفاره اگر نان گندم بود خودش کافی است غیر نان گند م با ید با خوروش باشد .
مسئله (50) اگرخوراک نبود شصت فقیررا غله داد هم درست است به یک مسکین به اندازه صدقه فطر غله بدهد اگر به عوض غله قیمت آنرابدهدجائزهست ازصدقه فطرکمترجائزنیست..
مسئله(51)اگر یک فقیر راشصت روزصبح وشام پی درپی نان دادهم درست است .اگروقفه بیاید به آن شرطیکه شصت روزپوره شود.
مسئله (52)اگربه یک فقیرکمترازمقدارصدقه فطرداده شودصدقه فطرادانمیشود.
مسئله (53)اگردریک رمضان چندروز راشکستاند یک کفاره کافی است اگررمضان جدا بود جدا جدا کفاره لازم میگردد…
 
جائزبودن شکستاندن روزه :
مسئله (54)اگرکسی چنان مریض شد که روزه را نشکند میمیردیا مریضیش اضافه میشودیاچنان تشنه شدکه آب نخورد هلاک میشود شکستاندن روزه جائزهست یا اگربرای زن حامله عذرعارض شدکه سبب مرگ آن ویاطفل آن بگیردد نیز شکستاندن جائزاست
مسئله (55)شخص مریض ازمریضی خودصحت نیافته وفوت شد یا درسفربمردبه نسبت پیدانکردن موقع روزه های فوت شده درآخرت مواخذه نمیشود.
مسئله (56) هرگاه مریض ازمریضیش صحت یافت مگرازخوف آنکه روزه بگیرد دوباره مریض میشودنگرفتن روزه جائزهست ..
 
روزه مسافر
مسئله (57) اگرکسی قصد مسافرت نماید حدود سفررا شریعت اسلام (84) کیلومتر تعین نموده است
مسئله (58) اگرشخص مقیم بعد ازنیت روزه مسافر شد اما بعد ازطی کرد ن مقدار مسافه را ه بخاطرفراموش کرد ن اسباب به خانه برگشت ودرخانه روزه را خورد براین شخص قضاوکفاره هردو لازم میگردد
مسئله (59) برای مسافر روزه را خوردن ونه خوردن هردوجائزاست اگربه مسافرت تکلیف نباشد روزه گرفتن بهتراست اگربرایش تکلیف بود خوردن بهتراست اگرمسافر درسفر نیت اقامت کرد خوردن روزه برایش جائزنیست .
مسئله (60) اگرمسافری درسفر نیت روزه نه کرده بود بعدازیک ساعت به خانه خویش برگشت مقیم شد تاحال چیزی نه خورده بود میتواندنیت روزه بکند .
مسئله (61) اگرکافر دربین روزه مسلمان شد بقیه روزرا نخورده روزهای قبلی آن قضائی ندارد
مسئله (62) اگر مسافردرسفر نیت اقامت کرد خورد ن روزه برایش جائزنیست اشخاص مسافر ومریض درانظارمردم روزه را نخوردند .
 
روزه زنان بارداروشیرده
مسئله (63) 1- اگرزن مسلمانی باردارباشد وروزه داری برای خود وبچه اش  زیان بارمیداندبه خوردن روزه اش مختار است پس ازپایا معذوریت قضا بیاورد
2- خانم که بچه نوزادخویش شیرمیدهد بخاطرروزه داری نگران خود یا بچه خود باشد وکسی رانیابد که برایش شیر بدهد یابچه شیر دیگری رانمی خورد دراین صورت مختار است که روزه اش رابگیرد یابخورد بعدازبرطرف شد ن عذرقضابیاورد اگربنابرمعذرتی نمیتوانست درعوض هرروزیک فقیررا غذا بدهد
 
حکم زکات فطر:
مسئله (64)دادن زکات فطر برکسیکه طاقتی مالی داشته باشد واجب است زکات فطر سبب پاکی نفس انسان ازناپاکی های شخص روزه دار به آن درماه رمضان آلوده شده باشد میگردد ابن عباس ازرسول خدا روایت میکند زکات فطر برای پاک گردانیدن رزوه ازگندگی گپی بیهوده گوئی آن فراهم شدن غذای نیازمندان واجب شده است
 
مقدارزکات فطر:
مسئله (65) برای اعضای هریک خانواده یک صاع یا (دوکیلو دوصد گرام)برنج ، خرما، گندم ، جو، کشمش وغیره است .
 
زمان پرداخت زکات فطر:
مسئله (66) قبل ازخواندن نماز عید فطر به مستحق ترین اشخاص داده شود درست است پس ازنماز عید زمان آن میگذرد وقضا گردیدن آن کراهت دارد
مسئله (67) زن ثروت مند میتواند به شوهر نادار خود زکات فطر اش رابدهد اماجوازندارد که شوهر به زن نیازمند خود زکات فطر رابدهد بخاطر اینکه برآورده کرد ن تمام نیازمندی های زن برذمه شوهر واجب است
مسئله (68) یک نفر میتواند زکات فطرش به چند نفربدهد وچند نفرمیتواند زکات فطرش را به یک نفربدهد .
مسئله (69)زکات فطر برکسی واجب است که مقیم درمحل خود باشد وغذای بیش ازیک شبانه روزخودرا داشته باشد
 
دربیان فدیه :
مسئله (70) اگرکسی به اثر کوهن سالی قادربه روزه  گرفتن نباشد شصت مسکین را صبح وشام به شکم سیری نان بدهد اگربه طور عموم اطفال خوردبود رست نیست یا اگرکسی مریض بود که امید صحت یافتن اونبود روزه نگیرد درمقابل هرروزروزه یک فقیر را به مقدارد صدقه فطرغله بدهد ویا صبح وشام سیر بکند اگرازمریضی صحت یافت روزه را بگیرد آن فدیه که داده بود برایش ثواب جداگانه است .
مسئله (71) اگرکسی را درذمه اش چند روزروزه باشد دروقت مرگ وصیت نمود که ازمال او فدیه بدهد بعدازتکفین واد ای دین ازسوم حصه مال باقی مانده آن فدیه دادن واجب است اگر اووصیت نه کرد ولی او ازمال خود فدیه اورا بدهد باز امید است که خداوند ج قبول بکند بغیرازوصیت فدیه دادن جائزنیست اگر همه وارثان به خوشی راضی شدند که درهردو  صورت جائزهست فدیه نماز هم همین حکم را دارد
مسله (72) اگر به عهده کسی زکات باقی باشد حکم آن همین است که وصیت نماید اگر وصیت نه کرد وارثان ازجان خود بدهد ادا نمیشود
مسئله (73) اگر ولی ازطرف مرد ه روزه بگیرد یا نماز هارا ادانماید ادا نمیشود .
 
اعتکاف :
مسئله (74) اعتکاف برسه قسم است 1- واجب 2-سنت 3- مستحب 1- واجب آن اعتکافی را گوتند که کسی بالای خودنذرکرده باشد که بگوید برای خدا ده روز اعتکاف مینیشینم  2- اعتکاف سنت ده روز آخر ماه مبارک رمضان است دراین ده روز پیغمبر اکرم لازمی به اعتکاف می نشستند 3- اعتکاف مستحب غیرازده روز اخرماه مبارک رمضان خواه درروز اول ماه یا آخر ماه یا دردیگرماه ها یک روز ، پنج روز، ده روز، ویا هرچند که باشد
مسئله (75)دراعتکاف دوقسم است کار حرام است
1- ازمحل اعتکاف بدون عذر برآمدن 2- بازن مقاربت نمودن بوسه وبازی کردن .
مسئله (76) برای اعتکاف واجب روزه شرط است اعتکاف واجب حداقل یک روز باشد اعتکاف سنت ده روز است اعتکاف مستحب را مقدار تعین نیست یک روزنصف روز یک ساعت .
مسئله (77)ضرورتهای که اعتکاف را فاسد نمی کند .
توالت رفتن ،غسل کرد ن ازجنابت ، بخاطر تهیه نمود ن غذا درصورتیکه شخص دیگرنباشد یابخاطر ادای نمازجمعه حتی تحیه مسجد وسنت را درمحل اعتکاف بخواند .
مسئله (78) درکاردنیوی مشغول شدن مکروه است ازسخنان زشت پرهیز نماید وهمه اوقات خودرا بخواندن قران ونماز بگذاراند اگر بدون عذر شرعی بیرون رود اعتکاف فاسد میگردد .
 
روز مستحب ، مکرووناجائز:
مسئله(79)روزه مستحب :1-روزه گرفتن روزعرفه به غیرحاجیان 2- روزه گرفتن جوانان
مجردکه توانایی ازدواج نداشته باشند3- روزهای دوشنبه وپنجشنبه 4- گرفتن شش روز روزه از ماه سوال وغیره
 
روزه مکروه:
مسئله (80)1- روزه حاجیانیکه بخاطرادای حج درعرفات حضوردارند 2- روزه یوم شک که روز 30ماه شعبان است 3- دویاچندروز رابدون افطار روزه گرفتن 4- گرفتن روزه نفلی زنیکه شوهرش درسفرنیست مکروه است
 
روزه ناجایز:
مسئله (81)1- در روزهای عیدفطروعیدقربان 2-روزه خانمهایکه درایام ماهیانه 3- روزه گرفتن شخص بیماریکه روزه باعث شدت بیماری اش گردد
 
فوائد رمضان:
مسئله (82) 1- انسانرا به ترحم،مهربانی،دلسوزی، صبروشکیبای عادت میدهد
2- جسم را ازچاقی وچربی های موجود درآن میکاهد
3-عدالت وبرابری را درقلوب انسان زینت میبخشد
4-خصلت نیک را درسرشت انسان تقویت می نماید
5- اطلاع یافتن از حال بینوایان ودستگری مستندانرادرس میدهد.
 
فضیلت تراویح در رمضان:
مسئله (83)ازحضرت عائشه روایت است که رسول خدا نیم شب به مسجدرفت ودرآنجاهمراه بامردم نماز خواند فرض دیگروقت ثواب دارد
 
شب لیلة القدر
پروردگارمهربان بخاطر کوتاه بودن عمرامت محمد(ص) شبی را بنام لیلة القدربوجودآورد،درین شب قرآن ازلوح محفوظ به آسمان دنیانازل شدوازآنجا آهسته آهسته درمدت 23سال به رسول اکرم مطابق به ضرورت ونیازمردم فروفرستاده شداین شب طبق فرموده رسول اکرم غالباً درشبهای طاق عشراخیرمیباشد عبدالله ابن عمرروایت میکند که چندتن ازاصحاب پیامبرخواب دریدن که شب قدر درهفت شب آخررمضان است نظربه فشرده ترجمه سورۀ قدرشب بهترازهزارماه است درین شب فرشته ها وجبرئل به حکم پروردگارخودفرود میآیند انوار وبرکت این شب ازاول شب شروع شده تا آخرشب میباشد درین شب فرشته ها درتمام شب گردش میکنند کسانیکه مشغول عبادت باشد برایش سلام می فرستد عبادت این شب برابرعبادت هزارماه معادل به عبادت 73 سال و4 ماه است خداوند برای مسلمانها توفیق عنایت فرماید که فضیلت این شب را دریابند
 
 ومن الله توالتوفیق
تورن احمدضیاسالنگی
 
مطالب این نسخه برگرفته ازقرآن واحادیث وکتابهای معتبربوده حکم آن متفق علیه است
 
هرشخص پودارمیتواند که این نسخه راچاپ وبه دسترس مسلمانان قراربدهد انشاالله که ثواب زیاد کمایی میکند