آرشیف

2016-6-9

الحاج امین الدین سعـیـدی

احکام مریض در رمـضــــــان

در ابتدا باید گفت که در شرع اسلامی هر مرضی بحیث عذردر عدم گرفتن روزه  پذیرفته نمیشود ، بلکه آنعده از مریضان میتواند  از رخصت شرعی دین مقدس استفاده کند ، که مرض شان به گرفتن روزه ، برای صحت جسمی  شان خطرناک ومضر تمام شود .وبا اصطلاح گرفتن روزه ،  اوضاع جسمانی  انسان را به خطر مواجه سازد ودر نهایت او را شدیدا دچار مشقت نماید و یا در تشدید مرض او به افزید . در غیران شخص موظف است که  باید روزه اش را بگیرد هرچند که مریض هم باشد.

 

ادامه مطلب در اینجا