آرشیف

2016-1-4

نبی ساقی

احمد سعیدی و جـایـــــــــــزۀ شجاعت

جایزۀ «شجاعت حاتمی» از سوی دفتر حمایت از رسانه ها یا «نی» به احمد سعیدی کارشناس مسایل سیاسی و فعال مدنی تعلق گرفت. سعیدی در طول سالهای پسین، به عنوان آگاه امور سیاسی، نظرات  خیر خواهانه و باز خویش را به خاطر بهبود اوضاع کشور، همواره از طریق رسانه ها با شجاعت و تعهد بیان کرده است و به عنوان یکی از صداهای مطرح و دلسوز مردم افغانستان، از نابسامانی های اوضاع و بی کاره گی های حکومت انتقاد کرده است.
 زبان پر شور، لحن و لهجۀ صریح  و آگاهی از درد ها و رنجهای مردم به سعیدی کمک کرده است تا به قلب مردم کشور راه پیدا نماید و باعث محبوبیت روز افزون وی گردد. از جانب دیگر دیدگاه های وطن دوستانه و دلسوزانۀ‌ سعیدی همانقدر که مورد پسند و محبت مردم افغانستان قرار گرفته، موجبات ناراحتی و خشم دشمنان مردم و حلقات ستون پنجمی را  در درون حکومت نیز  فراهم کرده است که حمله مسلحانۀ اخیر به جان آقای سعیدی و جراحت شدید ایشان نمونۀ بارز این بدبینی ها و دشمنی ها می باشد.
هرچند دشمنان مردم افغانستان می خواستند این صدای رسای مردم را خاموش سازند و ملت را از دیدگاه ها و نظریات خیرخواهانۀ وی محروم سازند، اما سعیدی  بعد از بهبودی، با شجاعت و قاطعیت بی نظیر، دوباره به رسانه ها ظاهر شد و حتا در بستر بیماری به وضاحت تمام آشکار ساخت که قاطع تر از گذشته  در جبهۀ مردم و در کنار آنها باقی خواهد ماند.
ما ضمن تبریکی به آقای سعیدی به خاطر گرفتن « جایزۀ‌ شجاعت حاتمی» از حکومت می خواهیم که برای تأمین امنیت بزرگانی مانند آقای سعیدی، برنامه های مشخص و مؤثری روی دست بگیرند و همانند نهادهای مدنی و رسانه ای و اشخاص دلسوز و آگاه، از خدمات و زحمات سعیدی قدر دانی نمایند.
جایزۀ شجاعت حاتمی به نام زبیر حاتمی خبر نگاری که در یک حملۀ‌ «خودترقان» در لیسۀ استقلال از میان رفت، تأسیس شده است و سعیدی نخستین برندۀ این جایزه است که از میان چندین نامزد، انتخاب شده است. برای وی موفقیت بیشتر آرزو داریم.