آرشیف

2015-1-14

محمد رضا مهدوی

احـسـان بــا فــقـــــــــراء

 

احسان بافقراءوباآنهاامداد مالی کردن ازعادات مسلمان است .دردین مافقراءدرمال دولتمندان حصه وسهم دارد.زکات یکی ازارکان اسلام است وحکمت فرضیت آن هم اینست که فقراءومساکین ازمال دولتمندان بی حصه نمانده محروم نشوند .این یکی ازحکمتهای خدای تعالی است که بعضی رامستعدوبرخی رافقیرونادارخلق نموده بعضی رامال وهستی فراوان دارد وبرخی رامحتاج نان ساخته .اگرتمام مردم یکسان ومستعدمی بودند پس گذاره انسانها مشکل میشد .زیراهرکس به دولت خودافتخار وباکس دیگری تعلق وارتباطی نمیداشت وطبیعی است که درین صورت کذاره مشکل میشد وهرشخص مجبورمیشد تاتمام کارهای خودرا انجام دهد واین رویه بالاترازطاقت انسان است .پس به تقدیرازلی بعضی راغنی وبرخی را محتاج خلق نموده .براغنیا لازم است که بافقراءومحتاجان معاونت نمایند .
خداوند کریم "ج"درسوره والضحی به آنحضرت "ص" می فرماید که تومحتاج بودی وبه مهربانی خداراه دولتمندی به تومهیاشد وتراغنی گردانید.
((وٌآمآ السایٌل فلاتنهر))
یعنی طالب نفقه راکه محتاج باشد چیزی بده وسایل راازخود مأیوس مران .
آدم نیک میداند که تمام مال وهستی من ازخدا است وبرای خدا می ماند .پس درین حیات مستعار که این مال به تصرف ما است وجهت امتحان حق فقراءرابرمن لازم ومقررگردانیده چرا خودرا گنهکار ونافرمانی امرخدارا کنم ؟ خداوند بزرگ درابتدای قرآن کریم درصفت نیکان میفرماید.
((وّمِمارزقنا هًم یُنفقُون))
ازمالی که ،به آنها داده ایم ایشان نفقه می کنند.
یعنی مال مذکوررابرای خود وبرای فقراءمصرف می کنند ودرحدیث شریف ذکراست که :{مانقص مال من صدقه }به خیرات دادن مال انسان کم نمی گردد.
کسی که خیرات میدهد وبافقراءمعاونت می کند گمان می کندکه من فقیرونادار خواهم شد .نه بلکه خداوند مال اوراده چند زیاد می کند این وسواس شیطان است که دردل مسلمان می اندازد که به به فقراءامداد مکن ورنه محتاج خواهی شد چنانچه خداوند درقران کریم می فرماید
{اُلشّیطانُِ یِعِدُکم اٌلفقرّویامُرُکُم بالفخشآءٍ وّاللهُ یّعِدُ کُمُ مغفرۀٌ منه وفضلأ}.
شیطان شما رادرموقع خیرات دادن ازفقرناتوانی میترساند .یعنی دردل انسان می اندازد که توفقیر خواهی شدواورابه به بخیلی امر می کند .الله تعالی "ج"به معاونت وامداد فقراءوعده بخشش وزیادت مال رانموده که معاونت کنند گان هم بخشش می نماید وهم مال شان رازیاد می کند.
بهترین مال ها مالیست که برای صاحب خود نام نیک وافتخارا حاصل نماید تابعدازمرگ هم بنام نیک یاد گردد.کسی که به فقراء معاونت می کند صاحب نام نیک بوده ودرآخرهم این معاونت به کارش می آید .
کس که به حقوق برادرمسلمان آگاه وخودراازاهل علم می شمارد میداند که رویه بی اعتنای وعدم معاونت بافقراءازاحلاق انسانیت دوراست .درجامعه که بافقراء معاونت نمیشود .انتظام ان جامعه بربادی می گردد.بالعکس بواسطه امداد ومعاونت بافقراءبین آنها ومتمولین اتحادی پیدا میشود .مسرورساختن خاطر فقیر منافع دینی ودنیوی را بارمی آورد.مسلمان که صاحب رحم باشد .خاطر فقراء راشاد می کند وبه اندازه قدرت خود به انها معاونت میکند .معاونت بافقراء ازوظایف بزرگ دینی مااست وماهیچ گاه ازآن اهمال نمی کنم.

Email :reza_mahdavi12@yahoo.com
Tel:0797605145’0788992649