آرشیف

2015-1-12

استاد سید عمر

احتـمــال خـطــر سقوط منارۀ دۀ قاضی ولسوالی ساغر ولایت غور

 

قابل توجه: فرهنگیان ودوستداران اثاروابدات تاریخی مخصوصا همکاران بنیاد های فرهنگی غور!
باسپاس ازهمکاران سایت جام غور که زمینه ای رافراهم آورده اند که هموطنان ما میتوانند نظرییات ودرد دلها ویافته ها ومفکوره های شان را باهم تبادله وتعمیم تجارب میکنند . یکی ازان فرصت ها بیان مطلب بود که یک اثر بااهمیت وباارزش چندین صد ساله که سالها ازانظار هموطنان وجهانیان پوشیده مانده بود باری بمعرفی ومشاهده گذاشته شد خوشبختانه مورد استقبال فرهنگیان وعلاقمندان قرارگرفت بااستقبال که ازپیشکش این اثرصورت گرفت من را وادار نمود تا باردیگر درساحه رفته ازنزدیک بعضی ازخصوصیات وویژه گی های این اثرمهم بیشتر معلومات بدست آورم .زمانیکه درپایه ای مناررفتم قامت برافراشته ای مناره را دیدم برنیاکان بالیدم وافتخارکردم که منارۀ عجوبه ای ازگل وخشت خام؛چوب وقسماخشت های یک متره بناء یافته قطراش به16متر وارتفاع موجوده تخمین 25الی 30 متر    زمانیکه دقیق ترشدم که خرابی هاوفرسایشات وبی توجه ای مقامات مسول دولتی را به حفظ ونگهداشت ان دیدم بی نهایت متآ ثرگردیدم . بگفته ای محترم مولوی مسجد جامعه ای ان ده این مناره همه ساله قسمتی از پیکره اش را به نسبت برف وباران وبی احتیاطی عدۀ ازمردمان ازدست میدهد بقول ازنیکه ها ی ما درین ساحه چهار مناره درین ساحه بوده که فعلا یکی ازان باقیماند که ارتفاع هریک انها بیش از  40متر گفته می شده است .   
 طوریکه به عکس مشاهده می نمائید این مناره درکنارجوی اب روان قرارداشته ازهرسو مردم خانه ها ی بناکرده که عنقریب تکیه به مناره کند و گاهی اطراف این مناره ازطرف عدۀ مردمان زورمند  حفرییات وکندن کاری نیز میشود که مردم محل توان دفاعیه را ندارند .
بناء صمیمانه ازبنیاد های فرهنگی ونهاد ها ی اجتماعی مخصوصا همکاران جام غور وبنیاد فرهنگی جهانداران غور وسائر دوستان که توان دارند به منابع که بتواند کمک را درراستای دفع خطر سقوط مناره همکاری کرده بتواند تماس شده مطالبه ای همکاری نمایند . ورسمآ ازوزارت محترم اطلاعات وفرهنگ جمهوری اسلامی افغانستان طلب کمک فرمایند .
 

احتمال خطر سقوط منارۀ دۀ قاضی ولسوالی ساغر ولایت غور
 
احتمال خطر سقوط منارۀ دۀ قاضی ولسوالی ساغر ولایت غور احتمال خطر سقوط منارۀ دۀ قاضی ولسوالی ساغر ولایت غور احتمال خطر سقوط منارۀ دۀ قاضی ولسوالی ساغر ولایت غور احتمال خطر سقوط منارۀ دۀ قاضی ولسوالی ساغر ولایت غور
 
احتمال خطر سقوط منارۀ دۀ قاضی ولسوالی ساغر ولایت غور احتمال خطر سقوط منارۀ دۀ قاضی ولسوالی ساغر ولایت غور احتمال خطر سقوط منارۀ دۀ قاضی ولسوالی ساغر ولایت غور
 
احتمال خطر سقوط منارۀ دۀ قاضی ولسوالی ساغر ولایت غور
 
احتمال خطر سقوط منارۀ دۀ قاضی ولسوالی ساغر ولایت غور
 

قابل ذکر است ازمسجد که درین ساحۀ منار بوده ستون ها ی باقیمانده که چندین باراست که درمسجد دیگری بکارگرفته شده و ازطرف مردم حفظ شده است . درین روزها که مسجد جامعه ده قاضی ساغر بعد ازهرصد سال یا کم وبیشه به نسبت ضیقی وتخریب بارها اعمارمجدد شده این ستون هابه  کاررفته  است . چنانچه درین اواخر که مسجد جدیدا درحال اعمار مجدد است ستون ها برداشته شده درخانه ای محفوظ گذاشته شده است که باری بمثابه ای یاد گاری دران مسجد بکار گرفته شود . من به سراغ انها رفتم ستون ها را ازخانه ای بکمک ملا امام مسجد عکاسی نمودم که ذیلا به نمایش شماقراردارد .
نوت : درستون با خط دری رباعی نوشته شده که می خوانیم
 

بـــــــــــماند سالها این نظم وترتیب                  زما هرزرۀـخاک افتاده جائی
غرض نقش اســـــت که ازمایادماند               که هستی را نمی ماند بــــقائی
مــــگر صاحب دلی ازروی رحمت                کند برحق این مسکین دعائی

ازصاحب الخیرات حافظ   برهان 
این بود شمه ای از گرد آورد ها بشما تقدیم شد .
 
مورخ 22/3/1390