آرشیف

2014-12-31

سمو نیار سید ولیشاه

احتـرام به مقام والای معلم

 بنازم بـــــــــر مقــامت ای معلم
کـــنـــم مــن افتخــارت ای معلم
رحــانیذی تـو مارا از خرافات
شـــوم من خــاک پایت ای معلم
سزاوارم چو شمع سوزم برایت
بـــد ل بستم وفــــایت ای معلم
زفیض بـــــرکت جــود زبــانت
دعــــاگویم بـــــرایت ای معلــم
زعماق زمین تـــــــا ماه اخـتــر
گـــرفت علم از زبانت ای معلم 
معلم گل بــــود شاگرد چـو بلبل
زنـــــــد بوسه به پایت ای معلم
بـــــــــود این افتخا رمن همیشه
کـــه تـــــــا باشم غلامت ای معلم
نگنجد وصف تـــــــو اندر زبانها
اگـــــرگـــــــویم صفاتت ای معلم
نـــــدارم هــــدیه جـــز جان شرین
کنم حــــــان را فــــدایت ای معلم
خــــــدا کــــرده مقامت را معزز
کند علوی دعـــــــایت ای معلم