آرشیف

2018-3-17

دوکتور ص. سعیدي

اجنتان ایران!

اجنت و جاسوس، نوكر اجنبي و خاين را چطور شناخت و در مقابل آن موضع روشن ورسا داشت؟ 

یافتن کارت عضویت ، لست معاش و پرداختهای مالی به نوکران ، دید و بازدیدهای محرمانه به ادارات استخباراتی دشمن و مستند سازی این نشست ها و افشای آن در وقت مناسب کار ادارات استخباراتی کشورهاست. 

شواهد و قراین نشان میدهد که ادارات استخباراتی و امنیتی ما چنین اراده، توان و قدرت کاری را ندارند. عدهء شان قرار تمام شواهد به کمک مستقیم، مالی و استخباراتی دشمنان افغانستان و دشمنان ملت افغان به مناسب بالای در افغانستان رسیده اند. 

وظيفهء نوکران و زرخریدان دشمن دفاع از منافع دشمن و خدمت به منافع ایشان و دادن پاداش در برابر مال و متاع دنیا از دشمن اند. 

و اما مردم افغانستان، من و شما که  از معلومات و رهنمایی معلومات استخبارات و مراجع دفاع از منافع کشور خود محروم ایم چطور میتوانیم، دشمن، اجیر دشمن و مخالف منافع و مصالح کشور را بشناسیم و در برابر وی موضع ګرفته و مردانه وار ادای رسالت کرده و خاین را افشاء و تجرید کنیم؟ 

یګانه راه برای ما اقوال و ګفتار، مواضع و عمل اشخاص و سیاسیون کشور ست که برمبنای آن و براساس همین مستندات دشمن، خاین و اجنت  دشمن را باید شناخت و به ملت افشاء کرد . 

چندی قبل سران دست اول نظامی ایرا ن ګفتن و علناً اظهار داشتند که ما در مخالفت و در مورد اعمار بند و نهر و پروژه های اب و برق کابل در مناطق نزدیک به ایران که سالهاې سال از اب و مواد خام  افغانستان  استفادهء فرا قانونی و رایګان کرده اند و حال رئيس جمهور اشرف غنی میخواهد آنرا مهار کند و در افغانستان استفاده کند، درکابل ګپ خواهیم داشت. این ګپ در کابل کدام ګپ است؟ 

اینکه رئيس جمهور ایران در مخالف به بند و نهر در افغانستان مخالفت دارد و در خلاف توافق و عدالت همه اب و مواد خام افغانی را استفاده میکند و در برابر تدابیر و اقدامات  جناب اشرف غنی بی تفاوت نمی ماند و این را علنی اظهار داشت. و دهها مورد دیګر که ایران علنې تهدید میکند، نتیجه همین شد که همایون همایون میکوید که مانع رفتن آب هلمند به ایران  نباید شد 

اګر دیروز میګفتند که همایون همایون به رشوت دادن به معاونیت اول پارلمان افغانستان  رسید، اینک حال ملت مستندات دارد که این پول ایران بود که همایون همایون را به قدرت رساند و اینک وی پاداش و خدمت متقابل به ایران دارد. 

ايران از سرمايه ګذاری خوب در انتخاب همایون همایون  و دهها و حتی صدها مورد دیګر در افغانستان ثمره و بهره  برداری میکند که برهمهء ماست این را افشاء و ملت را بیدار ساخت. ملت باید بیدار باشد که ان شاء الله است! 

ادامه دارد