آرشیف

2015-1-12

محمد امین وکیل

اجرات كار پروژه هاي انكشافي رياست تنظيم آب غور در سال 1389

 
 

 

اجرات كار پروژه هاي انكشافي رياست تنظيم آب  غور در سال 1389

 

ملاحظات

شركت قراردادي

منبع تمويل كننده

قيمت پروژه به دالر

موقيعت

نام پروژه

شماره

تحت كار

برادران دولت يار

بانك جهاني

122.492 $

سرجنگل

بازسازي سربند وكانال لكه سنگ

1

تحت كار

توسعه وتكامل

بانك جهاني

111.658 $

دولت يار

بازسازي سربند وكانال شينيه

2

تحت كار

بدر

بانك جهاني

16.3000 $

دولت يار

بازسازي سربند وكانال بازكها  پشته نور

3

تحت كار

سازندگان

بانك جهاني

268.416 $

چغچران

بازسازي سربند وكانال بادگاه ومدرسه

4

تحت كار

كروخي

بانك جهاني

137.820 $

چغچران

بازساز ي سربند وكانال كشكك غلمين

5

تحت كار

توسعه وتكامل

بانك جهاني

59.753 $

چغچران

بازسازي كانال وسربند پرسه هاي الندر

6

تحت كار

آریا نوید

بانك جهاني

95.864 $

دولت يار

بازسازي سربند و كا نال ده مرده

7

تحت كار

قندهار سبز

بانك جهاني

354.833 $

چغچران

بازسازي سربند وكانال ناهور شويچ

8

تحت كار

بدر

بانك جهاني

25.2848 $

چغچران

بازسازي سربند وكانال مدرسه سفلا

9

تحت كار

بهادر صافی

بانك جهاني

225.582 $

دولت يار

بازسازي سربند وكانال مايل سفلا

10

تحت كار

عالمتاب

بانك جهاني

159,303 $

چغچران

بازسازی سربند وکانال آهنگران سفلا

11

 

 

 

1.951.569 $

مجموع قیمت

 

 

ریاست تنظیم آب به اثر تلاش های زیاد پروژه های فوق را منظوری گرفته بعد از طی مراحل تخنیکی عملا کار شان را در ساحه شروع نموده ازین پروژه های 4000فامیل مستقیم مستفید میشوند جریان کار ساختمانی توسط تیم نظارت وزارت انرژی وآب همه روزه بدون وقفه نظارت میشود وتعهد ما این است که مصدر خدمت برای مردم محروم غور باشیم .
به چند تصویر ازین پروژه ها توجه فرمائید .
محمدامین وکیل

رئیس تنظیم آب غور

 

 
پروژه هاي انكشافي رياست تنظيم آب  غور
 
پروژه هاي انكشافي رياست تنظيم آب  غور
 
پروژه هاي انكشافي رياست تنظيم آب  غور
 
پروژه هاي انكشافي رياست تنظيم آب  غور
 
پروژه هاي انكشافي رياست تنظيم آب  غور
 
پروژه هاي انكشافي رياست تنظيم آب  غور
 
پروژه هاي انكشافي رياست تنظيم آب  غور
 
پروژه هاي انكشافي رياست تنظيم آب  غور
 
پروژه هاي انكشافي رياست تنظيم آب  غور
 
پروژه هاي انكشافي رياست تنظيم آب  غور
 
پروژه هاي انكشافي رياست تنظيم آب  غور
 
پروژه هاي انكشافي رياست تنظيم آب  غور
 
پروژه هاي انكشافي رياست تنظيم آب  غور