X

آرشیف

اجتناب از مفلس شدن

ابو هريره ﴿رض﴾ روايت ميکند: " رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمودند: " آيا ميدانيد مفلس کيست؟ " درميان ما مفلس کسی است که نه پول داشته باشد و نه مال٠ سپس آنحضرت صلی الله عليه وسلم فرمودند: " مفلس حقيقی امت من آن فرد خواهد بود که در روز قيامت با نماز روزه و صدقات خواهد آمد، اما او خود را در آنروز مفلس خواهد يافت چون تمام حسنات خود را مصرف کرده است. به سبب نا سزا گفتن بديگران، برعليه مردم و تهمت وبدنامی وارد کردن، به ناحق مال مردم را خوردن، لت کردن و خون ريختاندن مردم، به سبب اين بدی ها اعمال نيک وی بحساب آنها ئيکه از دستش به ايزأ رسيده اند بر گشتانده خواهد شد٠ اگر اعمالش کفايت جبران را نکند،گناه های ايشان به حساب اوانتقال داده ميشود و او بدوزخ افگنده خواهد شد٠" (رواهُ مسلم) 
ابو امه ﴿رض﴾ راويت ميکند: "رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمودند: کسی که به سوگند دروغ حق مؤمنان را ميخورد، خداوند فرمان دوزخ را بر عليه او صادر کرده و ورود بهشت را از وى باز داشته است٠ شخصی پرسيد ای پيامبر خدا حتى اگر براى يک چيز بی ارزش بوده باشد؟ ايشان فرمودند: حتى اگر آن سوگند برای يک شاخهء درخت آرک ﴿چوب مسواک﴾ بوده باشد٠" ﴿رواهُ مسلم) 
جابر﴿رض﴾ روايت ميکند: رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمودند: " از بی عدالتى برحذر باشيد٠ ظلم در روز آخرت تاريکی است٠ وبر حذر باشيد از خسيس بودن که قوم هاى پيش از شما را تباه کرده و آنها را به خونريزی وحلال پنداشتن حرام گرايش داده است٠" ﴿رواهُ مسلم) 
ابوهريره ﴿رض﴾ روايت ميکند: رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمودند: "در روز قيامت حقوق برگشتانده ميشود به آنهائيکه مستحق آن ميباشند تا آنجائيکه تلافی قچ شاخ شکسته از قچ ديگری که شاخ او را شکسته گرفته ميشود٠" (رواهُ مسلم) 

محمدداود(پیمان) 16/10/1391 کابل

X

به اشتراک بگذارید

نظر تانرا بنویسد

نوشتن دیدگاه

دیدگاهی بنویسید

مطالب مرتبط

پیوند با کانال جام غور در یوتوب

This error message is only visible to WordPress admins

Reconnect to YouTube to show this feed.

To create a new feed, first connect to YouTube using the "Connect to YouTube to Create a Feed" button on the settings page and connect any account.