آرشیف

2014-12-30

رحیم الله پیمان

اثرات محیط زیست به سلامتی بشر

 

درهربررسی جدول های مرگ ومیردر جوامع صنعتی و جامعه آلوده مانند شهر چغچران یک واقعیت گوینده آشکارمیشود. درطی دودهه گذشته موارد بروز هریک از بیماری های مرگ ومیر زا به جز سه بیماری، یا کم شده و یا ثابت باقی مانده. این استثناء عبارتند ازسرطان دستگاه تنفسی، نفس تنگی وبیماری قلب که بروز این سه بیماری در دو دهه افزایش قابل ملاحظه یافته. این حوادث ازعواملیکه درمحیط اتفاق می افتدو موقعیت انسان درمحیط، مطالب بسیاری را حکایت میکنند. اکنون درجوامع صنعتی جدید بیماری های عفونی یعنی طاعون، آنفلوآنزا، ملاریا، تب زرد که پشه ناقل آن بوده همگی درجوامع پیشرفته تاجای کنترول شده اند.ولی به تدریج معلوم میشود که این مرض توسط گروه ازبیماری ها جایگزین شده اند که ظهورشان گواه مشکلات تازه درمحیط زیست بشراست. این ها عبارت اند ازنفس تنگی ، سرطان ومرض قلب که بوسیله دود وآلودگی های هوا ایجاد میشوند وبیماری های عروق قلب که خود به تنهایئی باعث میزان بلندترین مرگ ومیراست. وقتیکه این بیماری هاازحد اوسط یابد، مرگ ومیر افزایش می یابد. درحالیکه این امراض فوق الذکرسه گانه درحال افزایش است، ولی مرگ ومیردرین امراض مهم ومهلک که تقریبآ دنیا ازمداوای آن عاجز مانده ، خیلی بیشترشده میرود واگر جلوگیری ازدود فابریکات، ماشین آلات، گرد و خاک شهر صورت نگیرد،ممکن ازین هم مردم غور به امراض دیگرروبروشود.