آرشیف

2014-12-26

حمید ساحل

اثرات جنگ بالای محیط زیست

 

     کشورعزیزما افغانستان سالیان دراز جنگ را پشت  سرگذاشت که اکنون شاهد پیامد های ناگوارآن در تمام عرصه ها هستیم ،درنتیجه این تحولات  درپیکره محیط زیست هم نا مهربانی های  بوجود امد که  اکنون  دامنگیر همه شهروندان افغانستان است .
محیط زیست: همه محیط‌ هایی که در آنها زندگی جریان دارد محیط زیست نامیده می‌شود.
 به عنوان مثال حوض آب ، یک شهر ، بحر وکوه  همگی انواعی از محیط زیست به حساب می‌آیند،درین محیط ها انواعی ازگیاهان وحیوانات بسر میبرند که با ارتباط مستقیم عوامل غیر زنده اند که  درتعادل اکوسیستم نقش  ارزنده ای دارند ،نبود ویا ازبین رفتن این عوامل بالای محیط زیست تاثیرات خاص خود را دارد  .
فکتور های  که درتخریب محیط زیست درین زمان  نقش داشته اند را  می توان  چنین برشمرد :
 
فرار و شکار حیوانات وحشی :درین سالهای سیاه جنگ نه تنها انسان ها مجبور به فرارازمناطق اصلی شان شدند بلکه حیوانات وحشی نیز ناگزیر شدند تااز محیط که درآن حیات به سر میبردند پا به گریز بگذارند ویا اینکه بیرحمانه مورد حمله تفنگداران که حتی پناه گاه حیوانات وحشی  درکوه ها ودره ها را نیز برای پنهان شدند ازترس دشمن خود  انتخاب کرده بودند قراربگیرند ،برعلاوه که این تفنگداران هیچ نوع لطف را درحق این حیوانات روانمی داشتند ، بلکه شکاراین حیوانات زیبای وحشی یک سرگرمی وتفریح برای این افراد به شمار می امد .یک تعداد محدود این حیوانات که ازچنگ این شکارچیان ماهر که ( سوزن را به میتوانستند مورد هدف دقیق خود قراربدهند )جان درامان بردند، راه فراررا  برای یافتن پناه گاه امن تردرپیش گرفتند،که  درحال حاضر ازانواع حیوانات وحشی مانند ، آهو ،گورخر وغیره را به ندرت می توان درکوه های افغانستان که یک زمانی فروان می شد یافت را سراغ داشت ،درین ارتباط نقش خشکسالی های پی هم را نیز نمی توان نادیده گرفت  اما دلیل اصلی ناپدید شدن این حیوانات جنگ ،شکار بیرحمانه  وصداهای مهیب درین دوران میباشد.
 
 قطع وسوختاندن جنگلات وباغها :جنگلات به حیث منابع تصفیه هوا وسرسبزی محیط و  پناهگاه خوبی برای حیوانات وحشی وپرندگان می باشد وبرعلاوه منبع درآمد برای انسان ها نیز بوده است که ازفروش محصولات انها  انسانها استفاده مادی نیز می نمودند ،درسالهای جنگ که کشتن انسانهای بی گناه هم امر عادی به حساب می امد درحق( جنگلات وپوشش های سبز) این موجودات حیه که همیشه باعث رفاه واسایس انسان بوده به جزء فایده هیچ نوع زیان را برای ما انسانها نداشته اند هم جفا صورت گرفته است .
درطی سالیان جنگ وقتی یک طرف درگیر بالای طرف دیگر قالب میگردید با ازبین بردن اانسانها دخیل درگیری، جنگلات وباغات دشمن خود را هم به آتش میکشید ومتوجه پیامد های ناگوارآن نبود  .مثال های زنده این حوادث را می توان درازبین بردن  جنگل زیبایی ولسوالی تیوره وباغ مکتب (لیسه مرکز تیوره )که بیرحمانه قطع وتوسط مردم بی دفاع محل به زور به سنگر هابه منظور چوب سوخت  درکوه انتقال داده شد ،اتش کشیدن تاکستانهای شمالی نیز یکی ازحوادث تلخ تاریخ محیط زیستی درکشور ما می باشد که این حوادث ناگوار متآسفانه دامنگیر فرزندان کسانی هم شده که پدران شان آگاهانه ویا هم نا آگانه دست به قطع واتش کشیدن این بستر زیبای طبیعت می زدند ،چیزی خیلی مهم  درمحیط زیست فراگیرشدن هرنوع تغییر درمحیط می باشد تغییرات اقلیمی ومحیطی مرز نمی شناسد طوریکه گرم شدن کره زمین وگاز های گلخانه ای به یک معضل جهانی تبدیل شده است ( وقتی که دریک نشست درکوپنهاگن دنمارک برای کاهش تولید گاز های خطرناک گلخانه ای تصمیمی اتخاذ میگردد این تصمیم مستقیما بالای بهبود ویا تخریب محیط زیست درافغانستان نیز موثر است وقتی یک جنگل، بیرحمانه دریکی ازولایات افغانستان قطع میگردد عواقب آن متوجه همه شهروندان افغانستان است .بنأ قطع بیرحمانه وخودسر جنگلات ویاتخریب علفچرها ودیگر ساحات سبز درکشور یگانه دلیل برای تخریب محیط زیست می باشد .
عدم توجه دولت و اداره محیط زیست :سالهای که جنگ درکشور جریان داشت نه تنها یک دولت باثبات درتمام افغانستان حاکم بود بلکه به محلات مختلف این وطن گروه های مختلف با طرزتفکر ودید متفاوت
 ازهمدیگر حکومت میکردند ، که درین محلات هیچ نوع توجه به محیط زیست ونسل آینده وجود نداشت درختان وجنگلات خودسرانه قطع میگردید ، اداره ای  ویا نهاد بنام دفاع ازمحیط زیست که آگاهی های را برای مردم از پیامد های ناگوار این تخریبات محیط زیست  برساند موجود نبود واگر هم کسانی از عواقب این تخریبات آگاه بود زبان گفتن نداشتند ،عوامل که دربالا ذکرشد  همه برای تخریب محیط زیست نقش داشته  اند  با بوجود آمدن حکومت انتخابی درافغانستان وتوجه خاص دولت  وجامعه جهانی  درقسمت محیط زیست   یک اداره بنام (اداره حفظ محیط زیست )پایه گذاری گردید که این اداره هم تاحدی مشکلاتی را درسرراه خود دارد ،امیدواریم که درآینده این اداره به یک اداره قوی درقسمت  حفظ محیط باشد .
 
به امید افغانستان سبز واینده سبز برای همه  !