آرشیف

2018-7-25

محمد سرور انوری غوری

اب و اهمیت ان::

  ازآنجایکه آب را ماده حیات بخش عالم زیروح وخلقت بی همتا درطبیعت میدانیم که سیررشد وتکامل جهان درکره خاکی زمین مربوط ومنوط به آب میباشد وبدون آن نمیتوان ازعالم زیروح اثری را درین کره سراغ نموده واین جهان زیبا را به این زیبایی آن دید.
    بنآًآب یکی ازمهمترین وحیاتی ترین ماده مورد نیازجوامع زیروح درجهان امروز بشمارمی آید که باکثرت روزافزون نفوذ بادرنظرداشت تکامل وتوسعه زراعت ، صنایع وتکنالوژی مدرن درجوامع بشری ذخایرآن ازاهمیت بسزایی برخورداراست .
    برای تداوم حیات درکره زمین درحدود (%0,3) ازآبهای شیرین قابل استفاده میباشد که به علت توزیع زمانی ومکانی نامتوازن دسترسی ّبه آن خالی ازمشکلات نیست . لهذا برای تداوم حیات راه جزمدیریت درست منابع آب وجود ندارد .
    کشورعزیزما افغانستان سرزمینی است محـاط به خشـکه , ازابحـار دور ودرمنطقه خشک ونیمه خشک جهان باساختار کوهستانی که بارنده گی ها (برف وباران) منبع اسـاسی آب را تشکیل میدهد وقسمتی منابع آبها را ذخایر زیرزمین تشکیل میدهد.
   درصورتیکه افغانستان آب‌هاي موجود در قلمرو خود را غرض استفاده درست در داخل کشور مديريت کرده ومورد بهره برداري قرار دهد ؛ درآنصورت شاهد تغیروتحول درعـــــرصه های سیاسی ، اقتصادی، نظامی وفرهنگی جهت توسعه قدرت ملی خواهیم بود .ودرراستای ترقی , پیشرفت , رفاه وسعادت مردم افغانستان گامهای ارزنده رابرخواهیم داشت. ساختمان اراضی و اوصاف اقلیمی کشوردر تولید آبهای جاری ، آبهای بسته و زیر زمینی افغانستان ارتباط مستقیم دارد ، افغانستان کشورکوهستانی بوده ، حوزه های آبگیرآنرا سلسله جبال هندوکش میسازد.
    ناگفته نماند که با شش برابر شدن تقاضاي آب در طول قرن بيستم، هيچ گشايشي برسر مسائل مربوط به آب‌هاي مرزي حاصل نشده و همين امر سبب گرديده تا عده یي از کارشناسان پيش‌بيني کنند که جنگ‌‌هاي قرن بیست ویکم برسرآب خواهد بود.
   درحالیکه آب در افغانستان نه‌ تنها استفاده درست و محسوسي از اين منابع سرشار صورت نگرفته از اهميت سرنوشت ‌سازى برخورداراست، زيرا حيات بيش از (80%) مردم افغانستان به زراعت، باغدارى و مالداري وابسته است. توسعه اين سه بخش زراعتی منوط به آب است . کشور ما زراعتی ومالداری بوده گذاشتن حرمت به آب وظیفه همه ماست .