آرشیف

2015-9-22

محمد دین محبت انوری

ابـتـکــار مشـتـــرک

سال ها بود که باشنده گان چندین قریه در منطقه خاک یارک ولسوالی دولینه ولایت غور خیال داشتن سرک را در سر می پروراندند.
چندین قریه دردوطرف کوتل از نبود سرک به مشکل اساسی مواجه بودند راه رفت وآمد آنها با الاغ پیاده ویاهم بعضآ توسط موتر سیکل بود که این مشکل به یک  رنج مبدل شده بود وبه نظرشان غیرعملی وناممکن به نظر میرسید.قریه جات گله توی، شرشر، میانه بام وملخانک ازناوه خاک یارک درحدود 11 الی 18 کیلومتر فاصله داشتندمشکل نبود سرک همچنان دامنگیراهالی شده بود حمل ونقل مواد به مشکل صورت میگرفت رفت وآمد اهالی به سمت ولسوالی ورساندن مریضان شان به کلینیک بکی ازدردهای  بود که مردم از آن رنج میبردند.
روزی رسید که مرحله اول برنامه همبستگی ملی درین قریه جات آغاز شد ومردم بااستقبال ازین برنامه حمایت وپشتیبانی خودرا نشان دادند.
قبل از تطبیق پروژه های برنامه همبستگی ملی درین قریه کسی موتررا به چشم ندیده بود ولی اولین موتر از کارکنان برنامه همبستگی ملی به قریه ها رفت وبرای اهالی نوید بازسازی وخوشبختی را داد. اما تا آن وقت برای اهالی این قریه جات هیچ کمکی صورت نگرفته بود وهیچ پروژه ازطرف دولت وموسسات تطبیق نشده بود.مردمان فقیر ورنجیده آن دیار شاهد آغاز برنامه همبستگی ملی درقریه جات شان بودند.ولی بازهم  همان نبود سرک آنهارا دچار حیرت کرده بود ودر فکر آن بودند که چگونه مواد ساختمانی پروژهای خودرا انتقال دهند.
اهالی قریه جات رارهنمای بزرگان قوما یک نشست ومجلس را گرفتند تمام قریه های آنطرف واین طرف بند به این نتیجه رسیدن که باید سرک را بطور دسته جمعی ودر یک ابتکار مشترک کارکنند. قریه جات جوی گرم، جوی ملاها وجوی سرخ ناوه خاک یارک  با الهام ازبرنامه همبستگی ملی و همکاری قریه جات آنطرف بند دست به احداث سرک جدید زدند که درطول یک ماه کار داوطلبانه سرک بین دوطرف بند احداث شد وراه که درطور تاریخ این قریه جات بسته بود باز گردید وقریه جات گله توی، ملخانک، شرشر ومیانه بام به ناوه خاک یارک وصل گردید هزینه این پروژه ابتکاری مشترک به مبلغ 450000 میرسد وسرک بطول11 کیلومتر بشکل درست کار شد که حالا هرنوع واسطه نقلیه میتواند به قریه جات برود ومشکل دیرینه مردم رفع گردید.

یک رئیس شورا گفت که سرک مانند شاهرگ درزنده گی مردم ارزش دارد.

یک زن از قریه گله توی گفت ما حالا خودرا در جمع دیگر مردم حساب کرده میتوانیم ومیتوانیم بادولت وقریه جات همجوار ارتباط داشته باشیم.اطفال خوشبین بودند که بعدازین برای ما مکتب ساخته خواهد شود.

 مردمان قریه جات میگفتند اگر برنامه همبستگی ملی نمی بود شاید ما هیچ وقتی به فکر کارکردن سرک نمیبودیم واین ابتکار را ما از برنامه همبستگی ملی آموختیم.

قسمت از سرک که توسط قریه ها مشترک کار شده است

قسمت از سرک که توسط قریه ها مشترک کار شده است

قسمت دیگر سرک که با دستان توانای مردمان قریه جات به شکل مشترک احداث شده است.

قسمت دیگر سرک که با دستان توانای مردمان قریه جات به شکل مشترک احداث شده است.

یک قسمت دیگر از سرک که بشکل مشترک باهمت بلند مردمان آن قریه ها کار شده است.

یک قسمت دیگر از سرک که بشکل مشترک باهمت بلند مردمان آن قریه ها کار شده است.