آرشیف

2018-7-17

محمد سرور انوری غوری

ابعاد امنیت انسانی را باید از یاد نبرد:

  امنیت فردی , امنیت سیاسی, امنیت اجتماعی, امنیت اقتصادی,امنیت غذایی, امنیت محیط زیست, امنیت صحی وامنیت ارتباطات. بنا بر داشتن معلومات کافی خواننده گان محترم درمورد مطالب فوق ضرورت به تشریح و توضیح نیست.