آرشیف

2014-12-25

علاوالدین جلالی

ابراز نظر به مطلب آقای فرخاری و مولوی صاحب حسام الدین

 
نخست سلام های گرم خویش را از صمیم قلب به قلم دستان وفرهنگیان سایت جام غور تقدیم میدارم .
وخوشحالم وبا خود میبالم زمانی شما فرهنگیان وقلم به دستان چهره دست، داشته های علمی خوده به این سایت مزین جام غورارسال مینماید.
 با شریک ساختن همچوداشته های سودمند من وصدها بیننده دیگررا افتخار میبخشید.
و گاه اوقات مطالب ویا بحث های خیلی تند که سبب تنیش میان فرهنگیان وعلم دوستان چی ازطبقه علمای دینی ویا محصلین دیده میشود که واقعآ ناراحت کننده که سبب ناراحتی شخصی خودم و شاید هم صدها بیننده دیگرگردد، که ما درسال های قبل ازشربت تلخ آن بی بهره نماندیم .
اگر چه من به موقف نیستم که در باره مطالب شما بزرگواران ابراز نظر نمایم بازهم  خواستم دیدگاه خویش را راجع به مطلب آقای فرخاری ومولوی صاحب  حسام الدن غوری به این سایت مزین جام داشته باشم. واز بیننده گان سایت آمیدوارم باوجود کمبودی های فراوان که در تایپ ویا ترکیب بندی جملات وجود داشته باشد من را از بزرگواری خویش مورد عفو قرار دهند.
 
جناب مولانا عبدالکبیر فرخاری
که در مطلب قبلی خویش یاد آورشده بودیدکه  دراسلام یونوفرم نظامیست و بالاتر ازان جز پشم چیزی دیگری نمیتواند باشد.
جناب مولانا صاحب !
اگرچه این گستاخی است که من بنگارم آنچه شما در مطلب خود تذکر نموده اید دور از حقیقت و رسم عنعنات این مرزبوم است با این طرز فکر میتوان ساحه زندگی را برای بی ریشان (ریش کلان )این سرزمین محدود تر  وشمشر بران دوشمنان افغانستان را بالای این مردم مظلوم برأ تر خواهد ساخت، بلی نظافت بدون شک جزء ایمان است و خداوند آنهایی راکه از گناه باز میگردند و خودرا از  چتلی نگاه میکنند دوست دارد:چنانچه الله پاک به قرآن مجید فرموده است که( ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین) جناب مولانا صاحب! ریش داشتن نمیتوان مانع نظافت شود ویا کی خداوند کسیکه ریش خودرا پاک نگاه کرده نمیتواند یاکی دارای ریش میباشد دوست ندارد، باوجودیکه آنچه من معلومات دارم ریش سنت موکده بوده که باربار از زبان علما کرام شندم .
جناب مولانا صاحب! موضوع که شما ارسال نمودید نه اینکه دلسوزی یا هم دلی وهماهنگی  به طبقه روشن فکر کرده باشید بلکه بازهم زبان کفرگفتن را به (بی ریش هایعنی کسانیکه ریش خویش را میتراشند) یک تعداد از علمای که خشک وتر را به یک چشم میبنند تیز تیزتر مینماید که مشت را نمونه خروار مثال مطلب ارسالی شما خواهد بود. و ازشما آمیدوارم که از همچومطالب که به ارزشهای مردم ما صدمه بزند ویا سرصدای را به وجود بیاورد خود داری نماید. وبرعلاوه از مشکل ریش از نظرشما" صدا ها مشکل دیگر نیز به وطن ما وجود دارد که نوک قلم بران شما را به رشته تحریر بیاورد که تمام ریش داران وبی ریشان به حق شما دعای خیر نمایند.
 
 میخواهم که نظر به مطلب نظمی جناب مولوی صاحب حسام الدین داشته باشم که از انجنر  اویانی را "کر، گـُنگ واصم ، جاهل ، بیسواد و….." خطاب نموده بود .
جناب مولوی صاحب !
آنچه من از زبان بعضی از علما شنیدم شاعران که شعربخاطر توهین، تعقیر ویا مداعی کسی میسراید از نظر دین مبین اسلام کار خوب نبوده بلکه حرام هم گفته اند ، این را شما از من بهتر میدانید واز شما این توقع بعید بنظرمیرسید.
جناب مولوی صاحب این را ما وشما در سه دهه گذشته تجربه نمودیم که بدگفتن وبد کردن کدام ثمره که مردم مارا به مقام بالای رسانید باشد ندیدم ، البته برعکس آن نشان ویا افتخارات که از نیاکان ما وجود داشت به باد فنا سپردیم و حکومت دود مان آل شنسب که توسط غیاث الدین کبیر وبرادرش به ساحات وسیعی ازقارۀ آسیا را به یک قریه تبدیل نمودیم که زندگی مشکل و طاقت فرسای را سپری مینمایم  .
جناب مولوی صاحب آمیدوارم که اشعار نازنین خویش را نه اینکه بخاطر نکوهش فرد به کار میبرید آنرا بخاطر وحدت از بین رفته غوری ها بکار ببرید از عقب ماندگی ها ویا ( عقب نگه داشته شده) غوری ها سخن بگوید وحقوق تلف شده غوری ها را به قالب اشعار نازنین خود بگنجانید و شما شاهد این هستید که صدها مشکل در غور ،دامنگیر مردم مظلوم وازیاد رفته غور میباشد، که نه راه داریم ، نه برق ،نه دوا داریم، نه پول ونه در قالب چوکات دولت سهم داریم که در حقیقت این نماین گر این است که بدون شک فراموش شدیم کس بیاد ما نیست .تمام راه های مواصلاتی ازعدم بی توجهی دولت کاملآ مسدود میباشد که از یک ولسوالی به ولسوالی دیگر سفرکزده نمیتوانیم  ازین قبیل صد ها مشکل دیگر دامنگیر ما وشما میباشدکه با آنها مردم ما، دست پنجه نرم میکنند. ازین قبیل موضوعات را درقالب شعرنازنین خود بگنجانید تاتمام مردم غور شمارا به نیکی یاد کنند و دعا خیرنمایند .
جناب های محترم بازهم اگر گستاخی در مقابل شما کرده باشم من را از بزرگواری خویش عغو نماید.
 
علاوالدین جلالی از شهر فیروزکو