آرشیف

2016-9-16

سعدالدین غوروال

اازوضعیت ناهنجارکنونی مردم به ستوه آمده ا
مردم ازوضعیت ناهنجارکنونی به ستوه آمده اند ؟
دوسال ازعمرحکومت وحدت ملی گذشت ، اما  نا امنی ، فسادگسترده دولتی ، تولید  پروسس،ترافیک واقاچاق مواد مخدر توام با جنایات سازمان یافته عدم حاکمیت قانون ، بیکاری فقزسراسر درکشور نه تنها که کاهش نیافته بلکه وضع بدترشده رفته و مردم ازوضعیت ناهنجارکنونی به ستوه آمده اند
علرغم قربانیها وجانبازی های نیروهای مسلح کشور مان درنبرد علیه دشمنان صلح وسعادت مردم افغانستان سران حکومت وحدت ملی  وعده ها وتعهدات مکرریکه به مردم درختم جنگ وتامین صلح سپرده بودند هیچ نوع دستآورد ویا پاسخ مثبت نداشته . بلکه  وضعیت به گونه انکشاف نمود ه که حاکمیت دولتی درمناطق زیادی کمرنگ شده ویا ازکنترول دولت بشمول واحد اداری «ولسوالی ها » وحتی مراکزولایات خارج گردیده است که سقوط شهرکندوز، داخل شدن نیروهای طالبان به ترینکوت مرکزولایت ارزگان بیانگراین واقعیت است که دولت مردان  حکومت وحدت ملی دررهبر درست نیروهای مسلح قهرمان کشورقادرنبود طرح وتدوین دکتورین نظامی درست درمبارزه علیه ترویزم نداشته ازجانب هم عدم اکمالات سلاح  وتکنلوژی مدرن محاربوی معاصر ومواظبت دائیمی مادی ومعنوی «معشتی » منسوبان نیروهای مسلح کشورکه درروحیه ودرجه ارتقای احضارات محاربوی نقش عمده دارد توجه کمترصورت گرفته  که این امر باعث تلفات سنگین قطعات نیروهای امنیتی کشوردرنبرد دفاع مقد س ازمیهن شده که باعث سقوط گارنیزیونها ګردیده وسلاح مهمات  بدست دشمن  افتیده است ازجانب هم مو جودیت فساد درصفوف وادارات قوای مسلح کشورعامل دیگری است که رهبری وکاخ نیشان حکومت وحدت ملی درتعهدات شان ناکام بوده اتد .
 پدیده ننگین وشوم فساد که مردم وهرفرد با احساس افغان از نام آن میشرمند وشهروندان کشورمان به ستوه آمده اند اگر واضح تربگوئیم رشوت دادن ورشوت گرفتن درتمام نهاد های دولتی ازپائین تابالا «ازکوچکترین واحد اداری دولت گرفته تا ارگ ریاست جمهوری وقصرچنار» فساد ورشوه وجود دارد وهیچ شهروند افغان نمیتواند بدون دادن رشوت کارش را دراداره دولتی انجام تکمیل واجراء نماید ..پست های ادارات دولتی پروژهای زیربنائی درقراردادها  خرید وفروش میشود نالایق ترین افراد بادرنظرداشت ملحوظات قومی ، زبانی ، مذهبی وتنظیمی دربلند ترین پست های کلیدی تقرریافته وافراد شایسته ولایق کشوردرحاشیه رانده شده سرگردان وباالاخره مجبور به ترک وطن میشود 
پروسه ننگین تقسیم پنجاه درپنجاه پست های بلند وکلیدی دولت بین سران حکومت وحدت ملی بدون اصل شایسته سالاری ضربه مدهش دیگر  برپیکرحکومت وحدت ملی واردگردید که اکنون ازپای افتیده است .توان بلند شدن را ندارد  شعارواصطلاح ایجاد سیستم حکومت داری خوب که بادرنظرداشت اصول استراتیژی انکشاف ملی افغانستان به مثابه یک سند ملی تدوین گردید درطی 15 سال  ازحکومت آقای رئیس جمهورکرزی تا اکنون جزازحرف وشعارچیزی دیگری وجود نداشته درین سند کلیمان مقبول وجالب ازقبیل «امنیت ،حاکمیت قانون ،حقوق بشر ،مشارکت براصل شایسته سالاری ، عرضه خدمات عامه ، حسابدهی دولت به ملت ورشدوتوسعه اقتصادی واجتماعی  ورسیدن به اهداف عالی درپانزده سال آینده  » که صرف به روی کاغذ باقیمانده ویاهم درباطله دانی ها ومحوگردیده است
یکی ازعوامل عمده فقرسیاست نادرست دولت  بازارآزاد بود که کشورومردم به قهقراه برده وسکتوردولتی رابه کام نابودی کشاند دست مافای را درغارت دارائی عامه بازمانده وزمینه فعالیت را برای  باند های تبهکار درهمه عرصه مساعد ساخت که رهبری اقتصاد کشور را بدست مافیای سپرد که قضیه بدنام کابل بانک ، فساد صدها ملیون دالردروزارت های دفاع ، وشهرسازی بیانگر این واقعیت است که حکومت وحدت ملی اکنون دربرابراین مشکلات توانمندی به پای ایستادن را نداشته به کالبود مریض وناتوان مبدل گشته است وقادربه پاسخدهی نیست