آرشیف

2018-7-31

afrotan

ائتلاف برای سقوط یا نمائیش قدرت !

وقتیپیلوت یک طیاره از بلند گویی اعلام داشت که توجه ، توجه ! طیاره حامل ما از کنترول بیرون شده استلطفأ مراقب باشید !شنیدن این پیام، همه مسافران  طیاره را نگران ساخته بود اما يكي از این مسافرین  بدون نگرانی و تشویش  نان مي خورد. ازاو پرسيدند، توچرا نگران نيستي؟ جواب داد؛ به من چه مگر هواپيما مال بابايم هست  كه ناراحت باشم ؟ !!

ادامه مطلب در اینجا