آرشیف

2014-12-22

دوکتور نصیر ندا

إهدا به همه پدران مادران وهمه فرهنگیان، دانشمندان وقهرمانان دامان شیر پرورغور باستان

عــــــــرض ســـــــــلام ما بر پیشـــگاه   دوســتان
بـر ســــا کنــــان حـــرم دیــــــــر باســــــــــــــــتان

 

بـر خـاک پائی مــــــادران بوســــــه هـا بجــا ست
گردد اگـــر نصیــب مــا سـرمه بـه چشمــهـا ســت

 

آن ســــایۀ پر فخـــــــــر پدر بر سـری مــا بــــــاد
کــان نــــام ونشـــــانـش بـمـــــا  راز بقـــــا بــــاد

 

بر اهــــل هنـــر کـــه کشـــند نقــش  روی مــــــا
زیــنـت همــــــــــی دهـنــد چو گل بـاغ و کوه مــا

 

گو ئیـــم شـــــاد باش بــــــه مــــردان پاســــــــدار
کــــا ندر نبـــرد جهـــل نمــودنـد جـــــان نثـــــــــــار

 

بر مــرز وبوم کـــــه به تـن مـــا جـــان دمــــــــید
جـــا مـش بنــام مــــا بـــــه جهــــان ســــر کشیــــد

 

بــر کـــــوه ودشــــت ودمـــــــــن ولالــــه زاراو
بــــــــر بــــــــاغ وراغ  وچمـــــن ومــرغــــزار او
  

 

گــر دســت فــــلک فگـــنــده زان دیــــار مـــان
روح وروان مــــاســت بـــه آن کوهســـار مـــا

 

بــــی یــاد شمــا ویــــرانـه جهــــان است بــه مــا
بــــی بـــود شمــــا، رتج نهـــــــان است بـــه مــــا

 

داریــــــم آرزو  کــــــه روزی  بــــه آن دیــــــــار
استــیـــم بــــه پــائی خــویـش چـــو کوه استـــــوار

 

هجــــران رســــد بــه آخر دوستـان شویم یکجـــا
روشن شــود صبحی پـــایـــان دهــــــد بــه شبهــا

 

بــر ســـــر کشـــیم ســـاغر از دل شویـــم شـادان
کــــا نجا رســـد به آخــــر روزی سیـــاه بـــه پــا یـان

داکتر  ن. ندا آلمان  جنوری