آرشیف

2015-6-19

ذره بین

إهانت بــــه انسان و اسلام در رمضان

 

مثله زنده در ماه مبارک رمضان: وإهانت به بی بی عائشه رض در همین ماه عبادت ورحمت :

پیامبر بزرگوار اسلام  فرموده است حین مقاتله با کفار اگر کسی را کشتید هر گز مثله نکنید یعنی أعضای بدن آنرا نبرید،کرامت وشرافت انسان را پاس دارید وقار وعزت اسلام را نگهدارید، اما مد عیان اسلام در افغانستان مسلما نان را زنده مثله میکنند.؟؟چیزیکه در تاریخ بشریت نظیر ندارد.ودر هیچ دین وآئین تکرار نشده است.

أعمال غیر اسلامی شرارت پیشگان کم نیست،اجرای أعمال انتحاری، انفجار در مساجد، معابد ومحلات اجتماع مردم اینها همه أعمال غیر اسلامی است.بریدن انگشت بریدن بینی وگوش اینها حکایت از آن دارد که نعوذ با لله غیر از خداوند ج خدایان دیگر نیز وجود دارد که مالک مردم میباشند هر چه دل شان خواست انجام میدهند.آن هم در ماه رمضان.اینها خیلی زشت اند اما دولت افغانستان به چه پیمانه زشت خواهد بود که باز هم مردم به طالبان مائل اند ودولت را بد میگویند.

از طرف دیگر حالت وضعیت موجود در داخل حکومت کابل هم قابل دفاع نیست،این حکومت هم در برابر مردم در برابر  حفظ ارزشها وعنعنات واحکام اسلامی خیلی بی إحساس وبس تفاوت است.اینها هم به حرم خانواده مردم حر مت قائل نشده، با بی شرمی وبی إعتنائی زنان ودختران را تلاشی ومردان را در محابس مورد تجاوز قرار دادند، مساجد وزیارتگا ها ومحافل را بمبارد کردند وصد ها جرم دیگر ولی باز هم فکر میکردم روزی این حکومت با وصف داشتن عیب های چون اختلاس وقاچاق وبی کفایتی به ارزش های دینی ومدنی مردم احترام داشته دموکراسی را عملی وآزادی بیان وحقوق ابتدائیه انسان هاراتأمین خواهد کرد .اما با گذشت زمان معلوم شد که اینها همه آرزو های غیر قابل تعبیر است.

إهانت کابل پرس به بی بی عائشه رض:

سایت کابل پرس با نشر عکس قوماندان کفتر از بغلان نوشته است بی بی عائشه یعنی قوماندان کفتر؟؟این سایت از افغانستان گردانندگی میشود ویکی از دست آورد های نظام سیاسی فعلی بنام آزادی بیان است.در هیچ کشور دنیا توهین به مقدسات، معتقدات شخصیت های حقیقی وحکمی آزادی بیان گفته نمیشود جزء افغانستان.این جزیره نه قاعده دارد نه قانون ، همان است که مردم جلو طالبان را یلا داده اند تا هر چه میکنند بکنند ورنه زور مردم زور خداست اگر نخواسته باشند طالب هیچ کاری کرده نمیتواند.

  روز چهار شنبه 26 اگست 2009 سری به کابل پرس زدم در صفحه اول چشمم به عکس یک زن ودختر افتاد که بدست سلاح داشتند واین عبارت درزیر آن نوشته شده بود (بی بی عائشه یا قوماندان کفتر.). میدانم منظور نویسنده اشاره به جنگ جمل وصفین بوده وتلاش کرده زهر تفرقه مذهبی را بکام مردم بچکاند اما خیلی تکان خوردم این آخرین مر حلۀ هتک حرمت وتجاوز به اساسات دین اسلام بود بود. به نظر أهل سنت نیمی از احکام دین از روایات بی بی عایشه ریشه میگیرد اما امروز سایت بنام کابل پرس که وظیفه آن هتاکی وبی حر متی به انسانهاست این بی حر متی اش دامن اسلام را نیز گرفت.در گذشته شخصیت های افغانی را هر روز اهانت میکرد اما اینبار تا دامن قدسیت خاندان وفامیل نبوت را آلوده ساخت؟؟ درین جزیرۀ بی سر وسامان کس نیست از متجاوزین به دین پرسان کند لاجرم مردم مجبور میشوند به هر کس پناه ببرند تا اگر از شگم گر سنه اند روح شان آرام باشد .شاید این وضعیت برای مسلمانان قابل تحمل نباشد.اگر دولت این بی حر متی را آزادی بیان میداند وطالبان بریدن أعضای بدن انسان را آزادی عمل دیگر نه در عرصه انسانیت حر متی مانده ونه هم برای اسلام و اسلامیت. واز خداوند ازین آزادی بیان وعمل پناه میخواهیم در آخیر گفتم بدا بحال ملتی مسلمانی که زعمای بی دین ویا بیخبر از دین داشته باشند.ما در چنین شرائط قرار داریم.

راستی دیدن اخبار ومشاهدۀ سایت های انتر نتی که از طرف افغانها اداره میشوند بیشتر مریضی روحی میافرینند تا راحت فکری.همیشه اخبار را میخوانم هر روز انفجار وانتحار جان انسانهارا میگیرد ویا موتر حامل عساکر اردوی ملی وپولیس ملی از بالای مین عبور میکنند وده ها سر باز جوان شهید میشوند با خود فکر میکنم مگر با این شعار میشود که بگوئیم جوانان ما قربانی خدمتگذاری بوطن شان شدند.با گذشت هر روز تعداد قربانیان افزایش میابد ودست آورد هم چیزیست که در هیچ باغ وحشی دنیا سراغ نمیشود.بریدن أعضای زنده ها در روز روشن وووقوع ده های حادثه انتحاری وشیوع رشوه وفساد وبی عدالتی در چنین حالتی خداوند بما رحم نمیکند هردو طرف وحشت می آفرینند دنیا هم دیگر افغانها را پناه نمی دهد این أعمال افغانها دنیارا به وحشت انداخته است. خدا یا ماه مبارک رمضان است تو چه فرمودی وبندگانت بنام اسلام چه میکنند؟