آرشیف

2014-11-22

صالحه وهاب واصل

إبتداء و انتها

 

ای روح و جان قصه ها، ای ابتدا ای انتها
مشتاق دیدارم بیا، ای محضرت نور خدا

ای همدم جان و دلم،در عشق ، هجرت حاصلم
با اصل تو من باطلم، ای دولت بی منتها

وصلت مرا در سر هوس، در سینه هستی چون نفس
ای بر غمم فریاد رس، بشنو ز دل فریاد ما

ای در دل من آزِ تو، در نغمهء جان سازِ تو
عالم بخواند رازِتو هردم به گوش جان مرا

ای حسرت دل آ به بر ، ای حیرت دید و نظر
ای بی نیاز ای بیخبر، ما بنده ایم خوی ترا

ای ماهتاب بر کش حجاب،کن دیدهء ما را پُر آب
در انتظارت شد خراب، ویرانهء دنیای ما

«واهب» دعا ها میکند ، این دیده دریا میکند
فریاد و غوغا میکند ، تا لحظهء بیند ترا

21-09-2011
صالحه وهاب واصل
هالند