آرشیف

2020-11-7

دوکتور ص. سعیدي

أمپراتور مرد، زنده باد امپراتور!

 
خبر بد با بسيارى سوالات که ظاهراً تا هنوز جواب صريح ندارند! ترامپ 213 رأى الکترال و بايدن 223 رأى الکترال به دست اوردند که امروز صبح رأى بدست آمده توسط جوبايدن به 264 رسيد و ترامپ عقب است. براى رئيس جمهور شدن امريکا 270 رأى الکترال ضرورت است و حد اقل سه سټيټ مهم در امريکا تا حال حساب به شده اند.  
 
قصه هاى حيوانات اکثر ساختګى اند اما براى افادهء مطالب بسيار خوب اند. 
شترى را پرسيدند که کدام راه، راه سربالايى و يا راه سر پايانى را دوست ندارى؟
شتر نګاه معنا دارى کرد ولى بلادرنګ جواب داد که خدا خانه اى هرسه شه خراب کند. 
سوال کننده پرسيد و ادامه داد: عجبا، من از دو راه پرسيدم ولى شما هر سه راه بد ګفتيد. سوم اش کدام است؟ شتر جواب داد: راه ګِل و لاى.
 
قبل از خبر پيروزى آقاى جوبايدن ديموکرات بر آقاى ترامپ استکبار دارد که اروپا و  رهبران سياسى اروپا و  جهان  نفس آرام کشيدند  که ازين توهين و تحقير ترامپ و کار هاى غير قابل پيشبينى ترامپ رهايى در حال رهايى رهايى اند.  
از طرف ديګر قبل از نهايى شدن نتايج انتخابات رياست جمهورى ( 4/5- 11-2020) امريکا،  اينک روشهاى دزدان سرګردنه و روشهاى شان در انتخابات رياست جمهورى افغانستان به امريکا نيز سرايت کرد. دونالد ترامپ که به صورت صريح در نتايج الکترول انتخابات رياست جمهورى امريکا عقب است و نتايج نشان ميدهد که آقاى  جوبايدن از حزب ديموکرات امريکا برندهء انتخابات رياست جمهورى امريکاست، ترامپهابه توقف رأى شمارى تأکيد دارند  و به راه اندازى مظاهرات و اعتراضات خيابانى متوسل شده و ميخواهد مانع شمارش آراء شوند. علاوه بر اين نيم شب ګذسته ( 44/11/2020)  د.ترامپ خود را قبل از نتايج رسمى انتخابات، برندهء انتخابات اعلان کرد.
 به اين ترتيب احساس ميشود شنيده که مشاور جناب داکتر عبدالله عبدالله  و آقاى د. ترامپ عين مرجع بوده.  اين دو تيم روشها، اعلانات و تاکتيک هاى شان مشابه اند.
 اينکه در امريکا هم عوض رفتن به شمارش و رأى مردم و حاکميت قانون به جور آمد هاى امريکايى خواهند رفت و يا حاکميت قانون، سوال است که جواب آنرا زمان خواهد داد ولى  من از همين  حالا خبر ميدهم که آقاى جوبايدن رئيس جمهور امريکا شده و کدام شوراى صلح با داشتن پروتوکل معاون رئيس جمهور، مصارف و آرګاه و بارګاه و معاشات بلند غير ضرورى  در امريکا ايجاد نه خواهد شد. 
ديده ميشود که دعاهاى ملا هيبت و طالبان براى پيروزى آقاى ترامپ مقبول نه شد و دارد که پلو خورى هاى دوحه و قطر به پايان خود نزديک ميشوند. 
جوبايدن خيال تجزيهء افغانستان را در سر دارد.  افغانها روز هاى دشوار را با سپرده شدن سرنوشت افغانستان به پاکستان خواهند داشت. 
امروز از هر زمان ديګر به اتحاد و اتفاق افغانها ضرورت است تا با اتحاد و اتفاق بيشتر  مانع اين همه شرارت ها و برنامه هاى شوم عليه کشور و مردم خود شويم. 
انتخاب با شماست.نه ګذاريد تا براى ما سرنوشت شومترى را رقم بزنند و در مورد ما بدون ما تصميم بګيرند.
صبح  5/11/2020