آرشیف

2015-1-3

آخند زاده قادری

آی اس آی

بنام خدا
 

آی-اس-آی—آی-اس-آی
مرگ به نیرنگ تو
خون شهیدان ما می چکد ازچنگ تو
***
ملا"طاهراشرفی"1 ننگ به این ننگ تو
کشته شده مسلمان به فتوای جنگ تو
غدروریا ودروغ فنک وتوودنگ تو-2 
خاطره ها مانده بس، ازملای لنگ تو-3 
حیله گر وفتنه کار،خصم خداوند گار
حمید وپرویز تو، بابر الدنگ تو-4 
***
مرید شیطان تویی
دشمن افغان تویی
ننگ مسلمان تویی
غول بیا بان تویی
کشته وآواره ایم به فتوای تنگ تو
آی-اس-آی–آی-اس-آی 
مرگ به نیرنگ تو
خون شهیدان ما می چکداز چنگ تو
***
اردوی خونخوارتو،ملاِی بیمار تو
پلیس غدارتو،دولت جّبار تو
فسادوفقروستم به کوی وبازارتو
پر زدروغ وریا چهره هفت رنگ تو
آی-اس-آی—آی- اس- آی
مرگ به نیرنگ تو
خون شهیدان ما می چکد از چنگ تو
***
ساخته بمُب اتم 
قاتل بی شاخ ودم
بوده درآن سرزمین 
راه سعادت چوگم
یقین بدان که عاقبت عامل جنگ سوم
چوحق وانصاف وعدل نیست به فرهنگ تو 
آی-اس-آی–آی- اس آی
مرگ به نیرنگ تو
خون شهیدان ما می چکد از چنگ تو
***
نام بدِ آی،اس،آی،نفرت عالم شده
عامل هرجنایت به هرچه آدم شده
زبسکه خون ریخته عزا وماتم شده
مخترع خود کشی به واسکتِ بم شده
کنارِهرجاده یی مین تو وبنگِ تو
اهلِ قبایل تویی
ظالم وقاتل تویی
مهد رزایل تویی
پُرزمزایل تویی-5
زهرهلایل تویی
اساس باطل تویی
دشمن امن وامان، لانه ترورستان
چوطاهر اشرفی سند تو وگنگ تو
آی-اس-آی–آی-اس-آی
مرگ به نیزنگ تو
خون شهیدان ما می چکد از چنگ تو
***
مثل تودرمنطقه نیست چنین ویرانگر
اهرمن بد گهر دشمن نوع بشر
با جگر داغ داغ،خیل یتیمان نگر
نه تاک وباغ وزمین ماند،نه هم ده وشهر
شئان ووقاروحیا نیست به اورنگ تو
همیشه تا قیامت، ای دشمن پرزکین
خون هزاران شهید می چکد ازچنگ تو
آی-اس-آی–آی- اس-آی
مرگ به نیرنگ تو
خون شهیدان ما می چکد از چنگ تو

 

والسلام
آخند زاده-قادری
15-حوت -1391 هجری شمسی

 

1-ملا طاهراشرفی-رئیس علمای پاکستان، که اخراًدربیانیه اظهارداشته بودکه حملات انتحاری درافغانستان بدلیل حضورنیروهای خارجی حلال بوده وکدام مشکل شرعی ندارد،امادرپاکستان قطعاَحرام وجایزنیست؟!
2-فنک-بمعنای پوستین،-ودنگ-بمعنای غدرودروغ وریا.غیاث اللغات
3-ملای لنگ-ملای معروف انگلسی است که سالها مشغول جاسوسی درافغانستان بوده ودرعین حال امامت یکی ازمساجد معروف رابدوش داشته وفتواهم صادرمیکرده است!
مزایل-موشک.