آرشیف

2019-7-8

رفعت حسینی

آیینه

< یک >
دریادهای تلخ ِ کهنسالم
آینه ها
جاریست .
< دو >
من بیغشم
زلالم :
زین زخم ها
وشبِ دیرین
خشمِ تمامِ آینه ها
در من
زنده ست!
آلمان ،
دو هزار و سیزده
((