آرشیف

2020-4-30

رفعت حسینی

آیینه و شکنجه

دیدارفاجعه،

وابستگی به مرگ،

عادتِ ما شد.

 

))) )))

 

من ازجهنمِ آیینه درکنارِشکنجه

سخن زده ام.

 

))) )))

 

دمی نگاه کنید

که شقه های باورِمردم

ولاشه های محبت

همرهِ باد اند.

 

))) )))

 

به سرزمین من بنگر

که نعرهٔ درداست درتمامی تأریخ.

 

برلین

دوهزاروشانزده

 

[ [ ] ]