آرشیف

2015-1-29

دید بان کنار جاده

آیــــــــــا در دور دوم بهمین اشخاص رای داد؟

 

 ملت مسسلمان و ستم دیده افغانستان با تحمل تمام مصائب وآلام جانکاه و استخوان سوز در دور اول، خود هارا بپای صندوق های رای رساندند وبا بسا مشکلات و رنج به کاندیدان ریاست جمهوری رای دادند. اما درنتیجه تقلب کاریهای بی مانند ودور ازانتظار حامد کرزی وعبدالله نتایج این انتخابات بخاک راه یکسان شد ومحصول این همه رنج و تلخی ها هیچ گردید. این دو تقلب کار بی نظیر تاریخ فقط صحنه را برای خود عیار ساختند تا بار دیگر مردم را گرفتار مشقت ورنج ساخته بپای صندوق های رای بکشانند.
اگر به قانون اساسی که همین کرزی تقلب زاده و خیانت سرشت ساخته دیده شود این دو آقایون باید نه تنها به دور دوم در انتخابات راه نیابند بلکه باید محاکمه شوند لیکن از اینکه افعی زمان واژدهار دو سر چنین کاری را نمیکند که خیانت پرورندگان خویش را به نزد یک کشور مسلمان بمجازات بکشاند چونکه غرب فسادپروروبد اندیش اجازه چنین کاری را نمیدهد. پس مراجعه به مسلمانان افغانستان است که اینها چه فکر میکنند وچه نظری درمورد دارند.
اگر صادقانه به اسلام و افکار خالص اسلامی نگاه شود بصراحت دیده میشود که اسلام با منافقت و جعل کاری قطعا سازگار نیست و در قرآن عظیم بارها تصریح یافته است که اردوی کفررا منافقین میسازد. اینها زمینه های مختلف وگوناگونی را برای رشد وپیشرفت کفار مساعد میگردانند ازینرو کرارا وکرارا قرآن کریم تصریح کرده است که پیغمبر بزرگ اسلام باید علیه کفر ومنافق جهاد نماید چنانچه در سوره التحریم آیه نهم آمده است : (یا ایهاالنبی جاهد الکفار والمنافقین واغلظ علیهم وماواهم جهنم و بئس المصیر.) ترجمه: اى پيامبر! با كافران و منافقان جهاد كن و بر آنان سخت گير [كه] جاى ايشان در جهنم خواهد بود و چه بد سرانجامى است.
همچو آیات درقرآن کریم زیاد تذکر یافته است.
در صورتیکه قرآنکریم جهاد را علیه کفر ومنافق تاکید کرده است پس یک مسلمان چگونه خودرا آماده میسازد تا آنهارا تقویه ومددرساند؟ بهیچ وجه مسلمان این کاررا نمیکند ونخواهد کرد. باآنکه منافقین رمز ها وطلسم های زیادی را از شیطان کسب مینمایند تا مسلمانان را ازراه وعقیده شان منحرف گردانده و به راهی که خود واهریمن آنان میخواهند سوق دهند ولی بیقین آنان که مسلمان راستین بوده و مادیات را نمی پسندند وبه خواطر دالر وثروت دین خویش را نمی فروشند، گاهی فریب آنان را نمیخورند ونخواهند خورد.
از جمله چهره های برحال وشناخته شده منافقین این دو چهره شیطان الاصیل وتقلب باز بی مانند اند که با وجود همه مکاری ها اعمال شان این دورا به دید مردم افغانستان افشا و معلوم ساخت. این دو چهره منحیث یک سکه فلزی شیطان است که یک روی آن کرزی وروی دیگرش عبدالله میباشد. اگر این سکه بالا انداخته شود حتما یکی ازاینها بعد از فرود آمدن درزمین به روی می افتد که یا کرزی است ویا عبدالله یعنی اگر مردم مسلمان کشور آمده ورای بدهند حتما یکی از این دو برنده میشود وهرکدام که باشد بازهم همان سکه منافقت است وشیطانیت. بگفته علامه شهیر مولوی تره خیل که دروصف ربانی وحکمتیار اظهار کرده بود، اینان را خدا زده است واگر هزارها بار رئیس شوند بازهم همان مکاری است وشیطانی. بازهم همان کاسه لیسی اهریمن میباشد ورونق دادن تریاک ومافیاایزم، بازهم همان محو مردم مظلوم این کشور است وبمباردمان کردن، بازهم همان فساد اداری است ورشوت خوری. عوام میگویند: آزموده را آزمودن خطااست. بلی کرزی وعبدالله آزموده شده اند واز آنان باز هم همان دیک است وهمان آش. یعنی باز هم از شهکارهای این دوکس فساد است ورشوه وکشت تریاک وتجارت آن، کشتار بیرحمانه وروی بینی وبالآخره بازهم اقارب این دوکس اند ومافیای تریاک.
 در صورتیکه چنین است آیا بریک مسلمان ضرورتی هست که بار دوم بپای صندوق های این دو حاضر گردیده ورای بدهد؟ نخیر!
بصفت یک مسلمان آنچه که مربوط من میباشد بهیچ وجه حاضر به رای دادن درهمچو مفسدین در دور کنونی نیستم وازهیچ  مسلمانی خواهان وتوقع این راندارم و نمینمایم تا حاضر گردیده به این منافقان رای بدهند بلکه بر عکس با پیروی از آیه متبرکه بالا از همه مسلمانان پاک دل وبا ایمان جدا میخواهم که بهیچ وجه به این مفسدان رای ندهند ورنه بجرم بیرون از قیاس وشمار اینها خودرا شریک ساخته ودر روز قیامت گناهان تمام این مظلومین افغانستان به گردن این گونه مسلمانان حمایت کننده منافقین و لشکر کفر  خواهد بود وبس.
ای مسلمانان !
 بیائید به لحاظ پیغمبر بزرگ اولین وآخرین وبه طفیل قرآن کریم این کتاب مقدس مسلمانها از حاضر شدن در رای دهی این دو منافق بپرهیزید واجتناب کنید وخودرا دیده ودانسته در گرداب معصیت ها وگناهان کبیره  این دو چوچه شیطان  بی مانند غرق نگردانید. بس است تا همینجا که از مولوی گرفته تا پولیس ومترجم وزن ودختر همه از مزه مفعولیت چشیده اند . آیا همینقدر کافی نیست؟ مسلمانان !
به روح پرفیض ومطهر پیغمبر ویاران واهل وبیتش !
 ازطریق رای دادن خودرا به جرم اینان شریک نسازید. بترسید از روز آخرت ، روزی که خداوند تعالی به مسند قضاوت بنشیند وچنین سیاه رویان را به دادگاه عدالت خود بکشاند. وای بحال آنانیکه درآن روز به محاکمه آورده شوند، بمحاکمه که نه رشوت کاربردی دارد ونه واسطه و روی بینی، نه مصلحت بازار چلش دارد و نه سازش. در چنان روزی خداوند قاضی است ومحمد(ص) شفیع.
ای پشتونها!
 از اندیشه پشتون گرائی حذر کنید وصرف بخاطری که کرزی پشتون است جهت رای دادن برایش حاضر نگردید و 
 ای تاجکان !
از ملیت گرائی که خواسته اهریمن واژدهای زمان میباشد دوری جسته به عبدالله رای ندهید که گرفتار چنان اشتباهی میشوید که جبران آن بهیچ وجه ادا شده نمیتواند. بگذارید تا اهریمن خودش هر نوع آشی که میخواهد به پزد وما درمقابل آشش باید همان کنیم که مردم ویتنام کردند. انشاءالله آنچه که ویتنام کرد ، مسلمانان افغانستان حتما چنین میکنند. بکلی یقین داشته باشید وبه خدا و کلامش ایمان کامل داشته باشید.خداوند دین خودرا حتما از منافقیزم و کفریت نجات میدهد چنانچه درگذشته نجات داد.
بناء از رای دادن حذر کنید وخودرا درگناه گنه کاران آغشته نسازید. از این قلم همین تاکید است وبس ودرروز بازپرس این صفحات را در نزد پرودگار خود شاهد می آورم که مسلمانان را از شرکت درمعصیت آگاه ساختم  تا خداوند توانا خودش به این گفته شاهد و دانا باشد.
 
والسلام
شهرک غور
شام 23 اکتوبر 2009 برابر با 2 عقرب 1388