آرشیف

2015-1-22

روزی خان پیام

آیـــــا میدانستید کـــــه درختان… ؟

 
 

 • آیا میدانستید که دریک هکتارفضای سبزکه 200 درخت کاشته شده باشد، می تواند 68 تن گرد وغباررا با خود جذب کند؟

 • آیا میدانستید که حرارت یک هکتارفضای سبزدرماه اسد تا 5.4 درجه کمترازفضای مجاورخالی ازدرخت است؟

 • آیا میدانستید که 60 فیصد اکسجن مصرفی توسط فضای سبزتأمین می شود؟

 • آیا میدانستید که درختانی مانند: کاج، بلوط ، فندق، سروکوهی ، اکالیپتوس، بید وزبان گنجشک ازخود ماده ای بنام فیتونیسد درفضا رها می سازند که برای بسیاری ازباکتریا وقارچ های وحیدالحجروی وبرخی حشرات ریزاثرکشندگی دارد، ولی درعین حال تولید چنین موادی توسط درختان برروی انسان اثرفرح بخشی دارد؟

 • آیا میدانستید که بهترین ماده ضد عفونی کننده ازدرخت سدربدست می آید؟

 • آیا میدانستید که رنگ موازدرخت حنا بدست می آید؟

 • آیا میدانستید که بهترین نوع عطرازدرخت سروبدست می آید؟

 • آیا میدانستید که حد اقل بیش از25 فیصد مواد مورد نیازدارو سازی مستقیما ازدرختان بدست می آید؟

 •      آیا میدانستید که ازریشه درخت چناردربعضی نواحی برای درمان مارگزیدگی استفاده می شود؟

 • آیا میدانستید که پوست درخت چناردررفع لکه های پوست بدن که غالبا درناحیه گردن پیش می آید موثراست؟

 • آیا میدانستید که اگرپوست درخت چناررا باسرکه بجوشانید وبخورید ، برای درمان اسهال ساده واسهال خونی موثراست؟

 • آیا میدانستید که مصرف مقادیرکمی پوست درخت بید ، موجب تحریک اشتها وتقویت اعمال دستگاه هاضمه شده وجوشانده آن درد های مفاصل را التهام می بخشد؟

 • ایا میدانستید که پوست درخت بید باعث تقویت جگرشده وبرای لطیف کردن موهای سرنیزمفید است؟

 
 
منبع : چپتردرسی نباتات زینتی.
 
روزی خان " پیام " دانشجوی سال چهارم دانشکده زراعت دانشگاه هرات