آرشیف

2018-1-23

دکـتـر بصـیر کامجو

آیا هویت افغان دارای این مفاسد اخلاقی نیست ؟

رهبران وحاکمان افغان بنسبت پیشبرد سیاست جنگ وجنایت ودستینه توافقات خاکفروشانه با انگلیسها ونهاد های سرمایه جهانی ، جهت استقرار وتداوم حاکمیت سیاسی افغانی خویش درزیاده از دوسده اخیر، خیانت بزرگی رادرحق شهروندان این سرزمین انجام دادند. وبااین کارنابخردانه آنها ، هویت ملی قوم افغان را درذهنیت ملیت های تاجیک وهزاره وازبک داغان وبی ارزش ساختند . اکنون نزد شهروندان غیرافغان ، هویت افغانی نمی تواند تبلورهویت وغرورملی وهمگانی باشد  ، بلکه این هویت متجلی مفاهیم ومفاسد اخلاقی غیرقابل قبول زیراست.

ادامه مطلب در اینجا