آرشیف

2014-12-25

استاد محمود بی پروا

آیا میدانید که ما گیاهان سبز کیها هستیم؟

 
ما گیاهان سبز چیزهای هستیم که از خاک سر بیرون آورده و خود را استوار درآن نگاه میداریم. نصف تنه و توش ما بداخل خاک ونصف دیگر بالای خاک و رو بهوا بلند میباشد تا خود را به نور آفتاب برسانیم و از آن بخود ودیگران خوردونوش تهیه کنیم.بعض از ما قد خیلی بلند نظر به دیگران ما دارند و بعضی ها هم کوتاه قدترین همه ما میباشند. احتیاجات زندگی خود هارا ازچهار منبع : خاک ، هوا،نور وحرارت بدست می آوریم.
ما بهرجا پیدا میشویم: درخاک ، روی سنگ ها ،درآبها و بین ابحار و هر جای دیگر. ما تقریبا 190000 نوع در روی زمین میباشیم. ما سمبول حیاتیم و درهر جائی که باشیم کار ما همین است که خوردنی تولید کنیم. هرقسمت از وجود ما برای دیگر زنده جانها خوراک است.ما دشمن امراض و آفات و آنها دشمنان ما میباشند.ما فقط اعطای کردگار در روی زمین میباشیم وجز از خالق توانا نیازی بدیگران نداریم( گیاهان میگویند که نیاز آنها به نور خورشید ، خاک ، هوا ودرجه گرمی است و این چهارچیز از عطاهای خداوند است ازینرو آنها صرف بخداوند نیاز دارند و بس و مثل ما انسانها نیستند که غلام زور وزر باشند).
ما چندین گروپ هستیم: یک گروپ ما که از همه دیگران ما بلندقد تراند ، درخت نام دارند. گروپ دیگری که کوتاه قد تراند ، درختچه . گروپ سومی ما پیچک های چوبی ، چهارمی  بته ها   ، پنجمی  کته علف هاو شیشمی  نرم علف ها گفته میشوند.گروپ دیگر ما که جثه بی اندازه خورد دارند ، جامنک بقه  نام گفته میشوند که فقط در آب ها زندگی دارند وبس.
ما ریشه داریم که وجود مارا در خاک محکم استوار نگهمیدارد تا باد  ، طوفانها و سیلاب ها مارا نغلطانند.تنه داریم که ماراقدراست و استوار روبه  بالا نگهمیدارد. شاخه و پنجه داریم تا هر طرف سرخودرا دراز کرده بتوانیم و جهان دوروبر خود را دیده. برگ داریم تا مالک کارخانه غذاسازی باشیم و رنگ سبز داریم تا خوراک ساخته بتوانیم. برگ ما عمده ترین و مغلق ترین ساختار وجود ما است از همین خواطر  آدم دانشمندی درباره برگ ما گفته است : برگ گیاهان سبز از نظر هوشیار       هرورقی دفتریست معرفت کردگار. همچنان ما گل داریم تا بارور شویم ، میوه داریم تا مهد پرورش طفل خود را داشته باشیم ودانه داریم تا نسل خود را بجا مانده بتوانیم. آنچه ما میسازیم میوه است یا دانه ، سبزی است یا چوب ، قند است  یا شهد.
دربین ماجائی برای شیطان نیست ازینرو در بین ما جنگ ، تهمت ، دروغ ، منافقت ، بدکاری ، زورگوئی ، فسادت ، ظلم ، حقارت ، تجاوز  جنسی با اطفال خورد سن  و امثال اینها  وجود ندارند. ما گاهی اوقات که انسان بالای ما ن ظلم میکند ، بین هم به رقابت سالم آنهم به اذن پروردگار خویش بخاطر گرفتن شعاع آفتاب می پردازیم که بسیار دوستانه  است  و بهیچ وجه  منجر به جنگ و لشکرکشی  نمیشود  واین درست مثل مسابقه اسپ دوانی است  که آن یکی که جلو میشود ، مستحق جایزه میگردد و آن دیگران که بدنبال میمانند ، خپ و چپ از میدان می برآیند. ما هم همین طور ، آن یکی که قد بلند تر میکشد ، نور آفتاب را جایزه میگیرد و آن دیگران که در زیر میمانند بدون دعوی جلبی  وبرپا کردن غوغا  با زندگی وداع گفته و بخوشی خود از جهان رخت برمی بندند.
ما ثروت مند ترین ثروت ها هستیم طوریکه هیچ ثروتی از ما بالا و جدا از ما وجودندارد. همه منابع عایداتی دیگراز واسطه ما بدست می آیند چنانچه چرخ های صنعت را ما بگردش درمی آوریم ، راه های رسیدن بمنابع زیر زمینی بوسیله ما تحقق می یابد ، تهیه هوای صاف یا آکسیجن محصول ما میباشد ، ازدیاد  سطح آبهای زیرزمینی و تهیه آبهای صاف و زلال و حیات بخش از وظایف ما بحساب می آیند ، دوا از وجود ماساخته میشود ، خانه ها وقصر های مجلل و باشکوه از طفیل ما بنا می یابند ، احداث خطوط آهن و راه های مواصلاتی از ما نشاءت یافته است ، نفت از ما سرچشمه گرفته و صفره های رنگین و متنوع از ما تهیه میگردد وسر انجام اینکه فولاد با همان سختی محتاج ما میباشد.اینست راه و رسم زندگی ما واینست خصلت وسرشت  ما. در آخرین کلام اینکه ما عناصر تشکیل دهنده بهشت ابدی هستیم  جائیکه خداوند تعالی در آن دنیا بشما وعده زندگی شاد و مسرور جاودانه داده است.
ای انسان مغرور  و جاه طلب ! کمی فکر کن ! اگر خداوند عالم مارا نمی آفرید تو چطور زنده می بودی ؟خوراک از کجا میکردی ،  آب از کجا پیدا میتوانستی ، هوارا کی برایت مهیا میکرد ، بکجا پناه می شدی و چطور از گرمی ، سردی و مصایب  و آلام طبیعی  در امان میماندی ؟ 
پس مارا بشناس ، بما به دیده قدر ببین  و در نابودی ما قدعلم نکن ! ورنه خودت نابود می شوی و از فیض هر دو دنیا محروم  و خا ک به سر میگردی که در نتیجه جایت به تحت ترین دوزخ خواهد بود. خدواندتوانا ترا به راه راست هدایت کند و دلسوز با نگهداری ما گیاهان ومن الله التوفیق.
 
ع. گیاه دوست.