آرشیف

2015-1-8

فخرالدین فایض

آیا قرآن جنگ زاست یا جنگ زدا؟

 

باتئاسف فراوان عده ازکهنه اندیشان قرن بست ویک که متئاثر از افکار مخرب پاکستانی ها شده اند، به این باور واذعان اند که قرآن به ما دستور میدهد که با غیر مسلمان درستیزباش وویرانی وتباهی را  نصیب جامعه بشری کن وهزاران بدبختی های پیاپی را به بار بیاور.

درحالیکه این فکرنه تنها که موافق به دستورات قران نیست بلکه به اصول قران درتضاد است  زیرا قرانکریم درقدم اول مومنان را به پخش ونشردین مامور نموده تا ازطریق دعوت وترغیب مردم را ، بسوی دین برگزیده خدا «ج»  جذب نموده ، وفلاح ورستگاری را ازراه صلح آمیز از آن اهل گیتی بگردانند .

نه اینکه مانند چهرهای وحشی امروزی ( طالبان ) به کشتار بی رحمانه وناجوان مردانه افراد بی گناه ومظلوم ؛  که فقط گناه ایشان عدم پذیرش رژیم سختگیرانه است ،  به پردازند. 

 قران کریم درباره رد اندیشه آن عده کسانیکه میگویند ( هرکس مسلمان بود به پذیر وهرکس غیرمسلمان بود گردن بزن ) میفرماید :   برای وادار ساختن مردم به پذیرش دین  کدام جبر واکراه نیست.    

به این معنی که هرکس در  انتخاب دین آزاد وخود پیشه است ونباید ازجانب مسلمانان برای کسانی که مسلمان نمی شوند کدام جبر، زور واکراه صورت گیرد.

 بناءً مفهوم آیة (256) سوره بقره  جزء سوم قران کریم ادعای مارا پایه قوی داده ، وبالای رویش آن عده بی خبران که بدون فهم دقیق ازقران به نابودی انسان ها می پردازند خط بطلان می کشد  وبرای ما مسلمان ها چنین وانمود می کند که را ه موفقیت تنها جنگ وخون ریزی نیست بلکه جهان عاری ازخون ریزی به منفعت جامعه اسلامی است .

بااحترام  فخرالدین فایض
Faez.ghory@yahoo.com