آرشیف

2016-3-22

ahmadqiam.1919

آیا سلطان بلخ به سرنوشت امیر هرات دچار خواهد شد؟
 آیا سلطان بلخ به سرنوشت امیر هرات دچار خواهد شد؟

آیا دور کردن عکس های جنرال دوستم یک موضوع  تصادفی است و یا هم دسیسۀ پنهانی پشت آن وجود دارد؟ آیا جنرال دوستم توان برهم زدن آرامش و دور کردن استاد عطا را از بلخ خواهد داشت و آیا غنی با موجودیت عبدالله می تواند هم مانند کرزی نقش موثر را برای خورد کردن سلطان بلخ انجام دهد. این موضوعات زیاد هم تصادفی نیست. چند روز پیش هواداران جنرال دوستم تصویری از قهرمان ملی کشور، احمد شاه مسعود را پائین آوردند و این موضوع واکنش تند هوادران قهرمانی ملی را در پی داشت و باعث شد آن تصویر دوباره بالا شود. از جریان قدرت گیری استاد چندین سال می گذرد. استاد همواره به عنوان رهبر اصلی جمعیت و حامی طرفداری اصلی تاجیکان افغانستان شمرده می شود و همواره موضع گیری های بخصوص را در قبال سیاست های حکومت مرکزی داشته است. به عنوان مثال در موضوع انتخابات دوره قبلی با وجود لحن تندی که علیه کرزی داشت، اما کرزی قادر به برکناری سلطان بلخ نشد. انتخابات جنگ جنجالی سال قبل استاد را با جهت گیری خاص وی به عنوان یکی از نمادهای اصلی قدرت در شمال تبارز داد. عطا همواره اخطارهای خطرناکی را علیه غنی و حامیانش نشان داد و از جمله کسانی که باعث شد کماکان چرخ قدرت از دستان عبدالله دورنشود، عطا بود. مطمیناً اگر حمایت عبدالله نمی بود، استاد دیگر بر بلخ سلطانی نمی کرد. جنرال دوستم هم به عنوان یکی از چهره های مطرح مردمی همواره شمال را پایگاه اصلی خود می داند. این روزها جنرال با وجود لشکرکشی ها و مصارف هنگفت را که در شمال افغانستان انجام داده است، با مشکلات و چالش های زیاد در شمال مواجه است و آن اقتدار بی چون و چرا جنرال هم اکنون به شدت زیر سوال رفته است. ولی پادشاه بلخ به عنوان پرچم دار اصلی شمال، بخوص ولایت بلخ توانسته موفقیت های بیشتر را نسبت به جنرال دوستم بدست آورد. این وضعیت برای جنرال قابل تحمل نیست در کناره دوستم اقای غنی وسایر سیاست مداران  بخوص همدرد سالهاست همرا با حلقات خاصی در نظام در پی تضعیف سلطان بلخ اند بیشترین سود را از این هرج مرج طالبان وحامیانی اصلی این گروه خواهند برد طالبان وحامیان طالبان این را بخوبی درک می نمایند که موجودیت سلطان بلخ بزرگترین مانع نفوذ شان در شمال خواهد بود اما جنرال بیچاره این باره قربانی سیاست های غنی وهم فکران وی شده است بنظرم جنرال سودی زیاد از این هرج مرج بدست نخواهد اورد بلکه بیشتر اقتدار وی در شمال محدود خواهد شد.