آرشیف

2016-11-15

mazizi

آیا سلب صلاحیت شخصیتهای مسلمان وبا تقوا, آزاده ومتخصص و مجرب و دلسوز برای افغانستان ، توسط پارلمان افغانستان به مصلحت این کشور است ؟

من این وزیر جوان ( انجینر علی احمد عثمانی وزیر آب وبرق ) را از دوران طفولیت شان میشناسم 
انسان دین دار – با تقوا وخدا ترس ومتخصص ومجرب در امور مهندسی ودر عین حال انسان متواضع وفروتن وبا محبت بتمام مردم افغانستان وبهمه ملیتها ومناطق مختلفه این کشور بوده وخود متعلق به یکی از شریفترین ومعزز ترین شخصیت اجتماعی وخدمتگذار افغانستان ؛ بوده وفرزند کوچک حاجی شیراحمد خان مهندس که از شخصیتهای نجیب ومعروف حوزه غرب افغانستان میباشد
در نزد این شخصیت هیچ مسئله قوم پرستی وزبان پرستی وسمت پرستی وحتی مسایل ووابستگی سیاسی مذهب مطرح نبوده بلکه به امنیت وسلامت افغانستان وتوسعه این کشور می اندیشد 
این شخص در راه کسب چوکی وزارت نه به کسی پول داده ونه بکسی مهمانی داده بود ونه بکسی وعده پست ومقام را در وزات داده بود 
این شخص فقط با مسلمانی خویش وبه تخصص کاری وپشت کار بیحد خویش ودر عین حال به سواد بالای تخنیکی وادبی ومعرفت دینی وبه اخلاق وادب اجتماعی خوب وبرجستۀ خویش بمنصب وزارت رسید و حد اعظم تلاش خود را برای تاسیس وراه اندازی پروژه های عام المنفعه مانند بند سلما – وبند بخش اباد فراه وبند کمال خان وبنده های آبی سمت شمال وحتی سمت ولایات سمت مشرقی بکار برده وتصمیم دارد تا تمام آبهای افغانستان مهار شود 
مهار آبهای افغانستان به مزاق پاکستان واز همه عمده تر به مزاق ایران تلخ وغیر تحمل است 
من می ترسم که پاکستان وایران برای ناکامی پروژه های نا تمام بند وانهار وتولید برق داخلی افغاستان در پارلمان افغانستان پولهای زیادی را بمصرف برسانند تا این وزیر مسلمان ومتخصص که از رشوت خوری وکثافت کاری بدور است ، سلب صلاحیت کنند این وزیر نه پول دارد که به رشوت خوران بدهد ونه هم شخصیت اسلامی وتقوای آن برای آن اجازه میدهد تا دست بچنین کثافت کاری بزند 
وخود آن نیز از نظر مالی واخلاقی پاک پاک ومنزه است وهیچ شائبه ای از دغل کاری – رشوت خوری – قوم بازی وفساد اخلاق ویا نوکری وجاسوسی بکشور های اجانب بر او نمی چسپد 
ملت افغانستان نگران اند تا مبا دا بالاثر توطئه های همسایگان خائن افغانستان با سلب صلاحیت این وزیر متخصص واین جوان پرکار وپر انرژی تمام پروژه های آبی وحیانی افغانستان را به چالش بکشند 
من نمیدانم که داکتر اشرف غنی وداکتر عبدالله ویا سایر مردمیکه احساس دلسوزی بملت افغانستان دارند چه کار میکنند ؟
ایا اعضای پارلمان اکثریت شان نوکر پاکستان وایران اند ؟
آیااعضای پارلمان اکثریت شان مردم رشوت خور وخائن ملی اند ؟
آیا اکثریت اعضای پارلمان مردم بی احساس وفاقد شناخت از نیازمندیهای این کشور بوده ویا بر خلاف منافع ملی اند ؟
هر چند من باور ندارم که اکثریت پارلمان چنین باشند 
اما دیده شود که در مورد استیضاح وزیر آب وبرق چه میکنند ؟

م- ع- عزیزی
14 نوامبر سال 2016