آرشیف

2019-8-30

آیا زنان ناقص اند؟

آیا زنان ناقص اند؟
 

بعضی ها به این باور اند که زنان ناقص در دین و العقل اند و حدیث پیامبر صلی الله علیه وسلم را نیز دلیل میاورند 

ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل.

قلن: بلى. قال: فذلك من نقصان عقلها.

أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟

قلن: بلى. قال:فذلك من نقصان دينها".

ترجمه. من هرگز مانند شما زنان ناقص در عقل ودین ندیدم یک مرد مومن وآگاه به وسیله شما گمراه گردد.یکی از زنان پرسید .ای نبی خدا نقص در عقل ایمان ما چیست !پیامبر فرمود .آیا شهادت دو زنان برابر به یک مرد نیست زن فرمود بله .

گفتن این ناقص عقل شما 

نبی کریم گفت آیا در وقت حیض نفاس شما نمیتوانید روزه بگیرد ونماز بخوانید گفتن بله .

پیامبر گفت این هم ناقصان در دین شما !

این حدیث مبارکه همین قسم توجهی شده .واین حدیث  بعضی ها دلیلی بر اینکه زنان در دین اسلامـ جایگاه آنچنانی ندارند در حالیکه اسلام همیشه صحبت از اعتدال میزند.

وبعضی ها دلیل ها برای رد این حدیث مبارکه میاورند که زنان امروزه دوش تا دوش مردان در تمامیه میادین حضور دارند مثلا در سیاست در طب در اجتماع …..

ترجمه حدیث که ناقص آوردن در عقل ودین اشتباه هست 

زیراکه در قرآن دو تا زنان برای بشیریت الگوی انتخاب شده است که حضرت مریم وآسیه باشد !

علت ها که برای ناقصان زن ذکر شده که شهادت دو زن برابر به یک و نخواندن نماز روزه نگرفتن  در عین حیض نفاس وغیره …….قابل توجهی است 

زنان در چهار جای شهادت شان با مرد برابر نیست که عبارتند از حدود .زنا.بیع.و قسم چهارم از یادم رفته 

اما جای ها هست که شهادت مرد قبول شدنی نیست از زن فقط قابل  قبول است!مانند بکاره بودن یک دختر.آثبات اولاد در وقت تولد .ودیگر امور زنانه 

علت دیگر که مریضی حیض نفاس علت دانسته شده برای نقصان دین زن!

یک سوال دارم 

آیا اطاعت از امر خدا باعث نقصان در دین میشود؟

نه خیر 

در وقت حیض نفاس چی کسی مانع کرده زنان را از عبادات مفروضه ؟

خداوند  

در کار ها خداوند حکمت ها نهفته است که باید جستجو کرد 

در حقیقت اگر زن حیض ونفاس نشود ناقص است عیب دار است 

پس زنان ناقص دین نیستند!

توجهی صحیح حدیث مبارکه از نظر من کلمه ناقص که در حدیث آماده به معنی کوتاه میایند زنان در ذهن و عبادت خود

وتوجهی دیگر آیا زن داری درک فهم والاه بوده؟

چون یک نمونه ای در حدیث داریم که صحرا نشین آمد پیش پیامبر از پیامبر سوال کرده بود که عمل بگوید برمن که جامع وکامل باشد 

نبی کریم گفتن اخلاق نیک داشته باش وبس 

آیا جامع وکامل دین تنها در  اخلاق نهفته است ؟خیر باید فرایض انجام بدهیم واز نواحی اجتناب کنید!

پیامبر چون این مرد صحرا نشین بوده وچیزی نمیدانسته این حرف را زده !

واحتمال داره پیامبر نیز وضع زن دیده بعدا این قول را گفتند !

ما در این مورد کتاب نوشته یم که فعلا در ویرایش چاپی قرار گرفته وان شاالله بزودی چاپ خواهد شد ! بنام آیا زنان ناقص اند وآنچه که باید بدانند!

#عبدالخالق محمدی

#فیروزه ابراهیمی