آرشیف

2017-4-30

mazizi

آیا دست آورد های کودتای کمونیستی هفت ثور سال 1357 و پیروزی انقلاب اسلامی در هشتم ثور سال 1371 هجری شمسی یکی است ؟
«پیش جانانۀ ما کشمش وپندانه یکی است»   
دانۀ خردل ویا شـــاه توت بی دانه یکیست ؟!

در مـــذاقِ دهن وکام لب ونــوش کسان
حنظل تلخ ویا مــزۀ هندوانه یکیست  ؟

آنکه در راه وطن باخت سر وجان خودش
با فروشندۀ ملک نوکر بیــــگانه یکیست ؟

قتل وکشتار وطنــــدار وتخــریب وطن
به فداکاریِ وسر بازیِ مردانه یکیست؟

دستۀ بی هنر ودانش وفــــرهنگ وادب
باهمه اهل دل وعالم وفرزانه یکیست؟

آنکه خود مملکتش را بکریملین بفروخت
با نگهبـــان وطن حافظ این خانه یکیست ؟

نزد ارباب خرد عالــم وبا فضل وهنـــر
اهل اندیشه ویا جاهل ودیوانه یکیست ؟

ای که دعـــــوای دیـــانـت بکنی واعجبا ؟
حـــرم ودیر یکی کعبه وبتخانه یکیست ؟

مسجد ومـــدرسه ومکتب وعرفـــان وسبق
با قمار خانه ویا دیسکو ومیخــانه یکیست ؟

نغمــۀ بلبــــل خوشخـــوان وآهنگ سرود
با صدای زغن وصوت جرینگانه یکیست ؟

مرد آزاده که خود پادشــۀ امر خود است  
مثل زندانیِ با اولچک وزولانه یکیست ؟

ای «عزیزی»!گله ودرد زیاد است وحیف
مزد بدکار ونکــو کار به پیمـــانه یکیست

پایان
————————
روز جمعه هشتم ثور سال 1396 هجری شمسی
مطابق به 28 اپریل سال 2017 میلادی