آرشیف

2014-11-21

زمان الدین حبیبی

آیا خواستگاری از زن به معنای خریداری او نیست ؟؟؟!!!.

پاسخ این پرسش!!!!! یک " آری" با خود دارد ویک " اما" ؟؟؟!!! ؛ بدین بیان و مفهوم که (آری) درواقع خواستگاری از زن خریداری از زن است. اما …؟؟؟؟؟؟!!!!!! ….خریدار و صال او ، نه رقبه او. 
مگر هر خریدری از نوع ما لکیت وملوکیت است ؟؟؟؟ دانشجو خریدار علم است. متعلم خریدار معلم است. هنر جو خریدار هنر مند است ؛ آیا ….؟؟؟؟؟ باید نام اینها را………!!!!! مالکیت بگذاریم و منا فع حثیت علم و عا لم ،هنر وهنر مند بشمار آوریم ؟؟؟؟؟؟؟ وآیا ….؟ ؟؟؟؟؟این اهانت به مقام زن است یا مظهر عالیترین احترام و مقام زن در دلهای زنده و حساس است که با همه مردی ومر دانگی در پیشگاه جمال زن خضوع وفروتنی میکند وخود را نیاز مند به عشق او و او را بی نیاز از خود معرفی میکند ؟؟؟؟ وآیا ….؟
منتها ی هنر زن این بوده است که توانسته مرد را در هر مقامی و هر وضعی که قرار داشته باشد به آستان خو بکشاند.
کسانیکه خواستگاری را اهانت ویا " دختر فروشی " میگویند و به تعبیر های نا بخردانه و نادرست خود گام برمیدارند بنام اینکه آبروی زن بیچاره را اصلاح کنند چشم وی را کوروحقوق آنرا زیرپا میکنند. 
کوتاه سخن اینکه رسم خواستگاری یک تدبیر ظریفانه وعاقلانه برای حفظ حیثیت و مقام زن است .
ولی این را هم باید مد نظر گرفت که زن تا وقتی حیثیت و احترام آن بر جا است که از قانون واصول الهی سر نه پیچانده ومانند صدف نایاب در بطن ماهی در حجاب قرار بگیرد.
شاید سوالی پیدا شود که آیا خواستگاری مرد از زن اهانت به زن پنداشته نمی شود؟
وچرا زن از مرد خواستگاری نمی کند ؟؟؟؟؟ … در جواب با ید گفت که خواستگاری مرد از زن به تقاضای همسر ی یکی از بزرگترین عوامل حفظ حیثیت واحترام زن بوده است.
زیرا…. طبیعت مرد را مظهر دعا، طلب عشق و تقاضا آفریده است وبر عکس زن را مظهر مطلوب بودن ومعشوق بودن .طبیعت زن را گل ومرد را بلبل ، زن را شمع ومرد را پروانه ساخته است، این یکی از تد بیر های حکیمانه وشاهکارهای آفرینش است که در غریزه مرد نیاز و طلب ودر غریزه زن ناز وجلوه قرار داده است.!!!!!!!!!!! تا ضعف جسمانی زن را در مقابل نیرومندی مرد با این وسیله جبران کرده است.
اما این خلاف حیثیت و احترام زن ست که بد نبال مرد بدود ، هما نگونه که امروز یک تعداد از زنان شیطان صفت ولذت جو بنا م دموکراسی و آزادی حقوق زن در هر کوچه وبازار بد نبال مرد میدوند ، که این نه تنها حیثیت و پر ستیژ آنرا لکه دار وسیاه میسازد بلکه تو هین به مقام و حیثیت عفیف و زیبای زنان می باشد. 
برای مرد قابل تحمل است که ، اززنی خواستگاری کند !!!! و جواب رد بشنود و به سراغ زنی دیگر برود. 
جواب رد بشنود تا باالاخره !!!!! زنی به همسری او رضایت خودرا اعلام کند ، اما برای زن و طبیعت وخوی نرم آن سزاوار نیست که مردی را به همسری خود دعوت کند واحیانا جواب رد بشنود و به سراغ مرد دیگر برود.
این بدین معنا نیست که زن هیچ حق و قدرتی در انتخاب مرد ندارد بلکه منظور این است که زن در انتخاب همیشگی زندگی خود کا ملا آزاد وصلاحیت مند میباشد که پدر ویا اولیای دختر هرگز نمیتواند وی را بدون رضایت و اجازه اش به نکاح کسی در آورند ، هدف حفظ حیثیت وعفت زن است نه اسارت وسلب حق و آزادی آن.

زمان الدین " حبیبی "
دانشجوی دانشکده حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون ننگرهار.