آرشیف

2016-10-17

jameghor

آگهی در مورد ایستگاه پژوهشی تارنمای سرزمین آریان

 

آگهی در مورد ایستگاه پژوهشی تارنمای سرزمین آریان

 
هدف اساسی نشریه ” سرزمین آریان ”  روشنگری برای همبستگی ، همزیستی ، دوستی وانسانگرایی است  . ازینرومسیر پایگاه آموزشی این تارنما را پیوسته ــ پژوهش ، تدقیق وبازشناسی ارزشهای تاریخی وفرهنگی و سیاسی مُتون کهن سرزمین پرافتخار نیاکان ما تشکیل می دهد که نمای گنجینه مهرورزی وهویت فرهنگی تمام پارسی گویان سراسر جهان می باشد .
دوستان گرانقدرنشریه "سرزمین آریان " آرزومند است که رسالت دانشورانه تاریخی وفرهنگی خویش را در پهلوی سایرتارنماهای پارسی زبان ، باکمال میل اداء نماید. اما ادایِ این رسالت بزرگ وانسانی نیازمند همکاری همه جانبه ای گروهی دانشمندان واهل خرد است .
بدین اساس از همه ی خردمندان ونویسندگان وآگاهان امور تمنا داریم که تا در این کارمشترک دانشی وپژوهشی سهم شایستۀ خویش را بجا آورند .  وازین راه وروش بتوانند اندیشه ها و کارنامه های دانشورانه ورویکرد های فکری خویش را به نسل جوان ودگراندیش برسانند.

به نشانی : sarzaminearyan@yahoo.com   با ما تماس بگیرید.