آرشیف

2015-1-12

استاد محمد عارف ملکزاده

آگــــــــاهـــــــــــــــی:

 

حضو ری همه دو ستا ن عز یز وبخصوص غو ریها ی محتر می که در ها لند ، بلجیم وجر منی و در نز دیکی ها زند ه گی می کنند سلام واحترا وعر ض ادب دار م . اگر بخا طر دا شته با شید در سال 2006 استاد محتر م حیدر ی صاحب به ها لند تشر یف آور ده بو دند وبا تعداد از وطنداران غو ر ی و غیر غو ری دیدند و تعداد را نتوا نستند ملا قات کنند وواپس بکشو ر نا ر وی رفتند .بعد از آنکه دو ستا ن عزیز غو ر ی ما خبر شدند برا یم میگفتند که پدرا ن ما وما با مد یر صاحب میرزا غلام حیدر خان و استا د محتر م حیدر ی صاحب دو ستی داشتیم ، کا ری خو بی نشد که ما خبر نشد ه یم واستا د را ندید یم. انگشت اعترا ض و انتقا د شان بطر ف من بو د که شما خوب کا ر ی نکر دید ما را خبر میکر دید ما خو د ی ما بهر جا ی که بو دند ما بد ید ن شان میر فتیم . وهزار و یک سنگ ملا مت را بفر قم حوا له کر دند . 
هد ف:حا لا محتر م عبد الحی پیرزاده روز چها ر شنبه 14 اگست از لند ن بها لند تشر یف آور دند وشاید چند روز درین کشو ر با شند بناٌ از دو ستان که علاقه مند هستند تا با ایشان ببینند وملا قا ت کنند،ویا تلیفو نی صحبت کند، فعلاٌ در شهر المیره است ،من خو د م امر و ز شنبه 17 اگست میخو ا هم بر و م واورا ملا قا ت کنم. وبعداٌ برا یم نگویند دو ستها ، کا شکی خبر میشد یم، ما را خبر نکر دی و اگر دعو ت مر ا پذیرفت ،همرا یم آمدتما م شما راخبر میکنم وآمد ن بدو ش شما وخبراز من لحظۀ بز با ن ولهجۀ خو د واز گذ شته و حا لیه صحبت میکنیم بگفته کا کر صا حب خدا وند همین لحظات خو ش را بالا ی عمر ما حسا ب کند . وسلام ملکزاده