آرشیف

2015-7-3

حشمت خلیل غبار

آگــــــاهــــــی !

جلد اول ودوم کتاب افغانستان در مسیر تاریخ  نوشتهء شاد روان میر غلام محمد غبار که اولین تاریخ علمی و واقعی مردم مظلوم ومبارز افغانستان میباشد اکنون از زبان فارسی دری به زبان پشتو توسط محترم پوهاند محمد بشیر دودوال ترجمعه شده و بنگاه انتشارات میوند آن را در یک مجلد در کابل بطع رسانیده است .

جلد اول ودوم  کتاب  افغانستان  در مسیر تاریخ   نوشتهء  شاد روان  میر غلام محمد غبار که اولین  تاریخ  علمی  و واقعی  مردم  مظلوم  ومبارز  افغانستان میباشد  اکنون از  زبان  فارسی  دری  به  زبان  پشتو توسط محترم  پوهاند محمد بشیر دودوال  ترجمعه شده  و بنگاه  انتشارات  میوند آن را در یک جلد در کابل  بطع  رسانیده است .

 حشمت  خلیل  غبار
(فرزند  شاد روان  میرغلام  محمد  غبار  دارنده  حق  قانونی  چاپ و ترجمعه و تکثیر  هردو  جلد این کتاب)