آرشیف

2015-1-22

حفیظ الله ساحل

آگـاهـــی هــــــــــای محیط زیستی

 

 حفظ محیط زیست ،ترزیق روح تازه وبا نشاط به زندگیست .
 مرگ هر بته سبز، مرگ ما انسان ها است.
 غفلت از محیط زیست ،اهداف توسعه را تضعیف می کند.
 احترام به طبیعت ،احترام به زنده گیست ،احترام به زنده گی احترام به خالق است .
 درخت یعنی آکسیجن ،یعنی آب ،یعنی دریاچه ، یعنی زنده گی .
 زنده گی پایدار یعنی هماهنگی ،سازگاری با طبیعت است.
 گونۀ زندۀ ای که امروز نا پدید می شود، فردا دیگر سربرنخواهد داشت .
 زنده گی سا لم و پایدار در گرو رفتار منطقی ما با قوانین طبیعت است .
 زمین برای بقای خود به دستها ،اندیشه ها و ارداه های راسخ ما نیاز دارد.
همشهریان گــــــرامی ! به صحت وسلامتی خود ، افراد سالمند وبخصوص اطفال خود توجه نمائید اگر از همین حالا که هنوز هم دیر نشده با در نظر داشت مواداد
قــــانون محیط زیست ،حفاظت محیط زیست را رعایت نموده و دین ملی وایمانی خــــــــودرا انجام دهیم. از گــزند آسیب این اشیاء امراض که در اثر آلوده گی ها دامنگیر هــــمه وزیست بـــاهــــــمی را لــذت بخــش وگـــــوارا را سپری نمائیم . همشهری عــزیز! فــراتر از حیاط حویلی ،کوچه محل وحتی شهر را ملکیت خود بیپندارید ودر رعایت نظافت وحفظ محیط زیست خویش بکوشید.با احترام