آرشیف

2017-12-31

جام غور

آگاهی:

 

ازآنجایکه هم‌شهریان عزیز و مردم فرهنگی وحامی آزادی بیان درولایت غور آگاه اند که شماری از افراد جاهل، دشمنان آزادی بیان ورسانه‌ها درشب دوم جدی سال روان باحمله‌بر رادیو سرحد وبا استفاده از بنزین (پطرول) تمام تأسیسات رسانه‌یی این رادیو را به آتش کشیده‌اند واکنون نشرات این رادیو در شهرفیروزکوه، مرکزغور قطع می‌باشد.

ما این حمله را کار دشمنان آزادی بیان و کسانی می‌دانیم که باورمند به رسانه‌ها و نشرحقایق نیستند و از پخش آن درهراس اند. اکنون به اطلاع عموم مردم باعظمت وشرافتمند غورمی‌رسانیم که تا از سرگیری نشرات دوباره رادیو سرحد روی (موج 89.8 اف ام) درشهرفیروزکوه، به ادامه فعالیت های اطلاع رسانی، مبارزه با فساد وبی عدالتی‌ها ونشرحقایق ازهمین آدرس فیسبوک که مربوط به رادیو سرحد می‌باشد ادامه می‌دهیم.

دشمنان آزادی بیان ورسانه‌ها باید بدانند ودرک کنند که هیچ‌گاهی صدای آزادی بیان ورسانه‌ها با انجام چنین اعمال وحشیانه‌ای خاموش نخواهدشد ومابیشتر از پیش با ارادهٔ قوی، وتعهد صادقانه به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهیم ودراین راه به پیش می‌رویم.

دراخیر یکبار دیگر ازمسئولان ارگان‌های امنیتی ونیروهای کشفی واستخباراتی بگونهٔ جدی می‌خواهیم تا هرچه زودترعاملین به آتش کشیدن رادیو سرحد را شنایایی وبه پنجه قانون بسپارند.

همچنان از تمام نهادهای حامی رسانه‌ها وخبرنگاران می‌خواهیم که تا درمورد حمله‌بررادیو سرحد وسایررسانه‌ها و خبرنگاران که مورد هجوم دشمنان آزادی بیان قرار گرفته‌اند دادخواهی نمایند.

استوار وپیروز باد آزادی بیان.