آرشیف

2015-1-25

حسام الدین یعقوبیان فیروزکوهی

آگاهی سخنگوی والی غور آقا خطیبی که به دستم رسید زنده باشند که یادی از ما کردند!!!

 

 دعوت نامه دفتر محترم مطبوعاتی مقام ولایت غور را بدین شرح احترامانه دریافت کردم که نبشته بودند قرار است کنفرانس مطبوعاتی به اشتراک آقایون فضل الحق (نجات) رئیس اجرائیه و سرپرست مقام ولایت غور دگروال عبدالبشیر (بشیر) آمر امنیت قوماندانی امنیه ولایت غور و قوماندان محترم تیم PRT مقیم مرکز غور دریافت نمودم.
من که رخت مطبوعاتی بتن و وسایل تخنیکی خبرنگاری بدوش نداشتم با رخت ژنده محلی راه مقام ولایت را در پیش گرفتم. چه لطف و محبت که به من کردند کس از من نپرسید کجا میروی و نه هم کسی مرا به تلاشی گرفت وارد تالار مجللی شدم که حیف بود که من آنجا بنشینم در کرسی های نخست مهماندار تعارفی به نشستنم نمود کنفرانس آغاز شد آقای خطیبی مقدمه کوتاه و موضوع کنفرانس را اینگونه (آگاهی از وضعیت امنیتی در ولایت غور دستاورد های امنیتی نیروهای محترم قول اردوی ظفر، نیروهای محترم ائتلاف مستقر در زون غرب و پولیس محترم قبیلوی غور را عنوان فرمودند) برداشتم را این گونه دقیق پیشکش پیش حضور پل ارتباط اروپا – غور (جامم) مینمایم.
دستاورد های جنگ نیروهای محترم ائتلاف قول اردوی محترم ظفر مقیم در زون غرب کشور و نیروهای محترم پولیس قبیلوی غور را با مخالفین سیاسی شان در حاکم نیشینی مردمان خوب پر تپ و تلاش پسابند غور اینگونه و با نظم خوب عسکری و چهره های بشاش از موفقیت در برابر پرسش ها مودبانه پاسخ ارائه فرمودند ما دشمن را عقب زدیم و حاضریم و کمر بسته به خدمت همه مردمان زون غرب ویژه شما مردمان محترم غور خواهیم بود شما بیاسائید که ما بیدارانیم.
در برابر پرسش دیگری پاسخ ارائه فرمودند: که درین جنگ از دو طرف کشته و زخمی در میدان نبرد باقی نمانده است و تنها چهار کشته مردمان فقیر و جقه کنده رخت های پر از پینه و بدون پاپوش در نبردگاه باقی مانده است که شاید ماین از بین برده باشد صبغت نیروهای ائتلاف ارتش قول ارودی ظفر و پولیس غور با آن بود که از فضا توسط چرخ بالهای امریکا قوی حمایت میشدند جنگ را به نفع نیروهای دولتی اعلان فرمودند و همکاری های خوب مردمان محترم و فقیر پسابند که از دارو و درمان و بسیاری مسایل پزشکی بدور اند و خدا ایشان را به حرمت خویش نگه نموده کنفرانس مطبوعاتی پایان و نتیجه اش را من (کل راستگوی) به شما احترامانه پاس مینمایم تا از مظلومیت من و مردمانم همه دنیا آگاه باشند. یاحی یاقیوم!!!
یار زنده گزارش های کوتاه و زنده دیگر باقی به امید موفقیت های چشم گیر جام