آرشیف

2015-1-16

محمد حسن حکیمی

آيا دولت كرزي غور را از افغانستان نـمي داند؟

 

 
غور يكي از ولايات تاريخي و باستاني ميباشد كه در همه تجا وزات د شمنان افغانستان  يكي از محكم ترين سنگر هاي مقاومت بوده است .مردم اين سر زمين هنگام مقاومت در برابر ي اشغالگران و متجاوزان خسارات هنگفتي متقبل شدند. هزران خانه ويران شد؛ هزران نفر شهيدومعلول شدند . براي  شكست تروريزم بين لمللي والقاعده مبارزه جدّي كرند. با شكست ترورزيم و طالبان يك، فصل تازه اي با اميد ها ي تازه براي مردم ما بميان آمد. باشند گان اين  ديار،نسبت علا قه اي كه به صلح ؛ امنيت و بازسازي داشتند .،همه سلاح خودر ا به دو لت تحويل دادند وپشيتباني خويش را از دولت اعلان نمودند . آنها اميد وار بودند  كه جنگ و تعصّبات قومي،لساني،منطقوي و فقر گر سنگي و زور گويي پايان خواهد يا فت وزمان صلح بازسازي خواهد رسيد.  آنها فكر مي كردند دولت تشكيل خواهد گرديد كه تمام مردم افغانستان در آن سهم مساوي خواهند داشت ،بازساسي متوازن در تمام نقاط افغانستان صورت خواهد گرفت .غور ولايتي است كه تا هنوز يك كيلومتر سر ك پخته در آن وجود ندارد. با داشتن سه دريا مشهور(هريرود؛مرغاب وفرارود) مردم غور تا به حال در تاريكي به سر مي برند. غوريان به نسبت نبود؛ سرك  ،كلنيك،داكتر دوا و غيره جانهاي شرين خودرااز دست مي دهند. هزران شاگرد درغور در زير آفتاب در گرما سرما،بدون تعمير،بدون معليم وكتاب  مشغول آموزش اند. %80 مردم بيكار هستند ودر فقر و گرسنگي بسر مي برند. غور با وجودداشتن شخصيت هاي زيادي علمي ؛فر هنگي؛ سياسي و تحصيلكرده در تمام دولت مركزي يك نفر وزير ؛معين ؛سفير و ريس ندارد. آيا مي توانيم بگويم اين است  بازسازي متوازن ومشاركت ملي؟!  اين درحالي است كه مليون ها دالر در افغانستان به مصرف ريسده ولي با اين همه كمك ها ،چيزي نصيب مردم غور نشد ه است. آيا اين نگهداشتن غور جدا از جغرافيا ي افغانستان در دولت كرزي نيست؟؟ ظاهراً موضوع ازين قراراست كه هر كس به فساد اداري آلوده نباشد و آن مناطق كه شخصيت هاي آنها با خارجي ها و كرزي رابط و معامله نداشته باشند.توجه صورت نمي گيرد .
 
با احترام
محمد حسن حكيمي
ريس كميته ولايتي ارگان ملي واجتماعي جوانان غور