آرشیف

2022-1-2

رفعت حسینی

آواز های بندی اسلامی

ودرمراسمِ تدفینِ داد

فریاد های مردم

                   شرکت نمی کنند؟

*

و کودکان گرسنه

                   نیز

                       نه می آیند؟

*

وگیسوان مادر غمگینی را

یک بادِ سرکش

                  پریشان نمی کند؟

*

وزراهِ حنجرۀ خوی کرده به خاموشی

یک واژه هم

          گامی نمی زند ؟

*

وآوازهای بندی اسلامی

                درپی شورش نمی روند؟

.

   برلین ،

    جنوری دوهزاروبیست ویک

ترسایی

)))
)))
)))