آرشیف

2020-10-12

محمد اسحاق ثنا

آواره گی

آتش جنگ باز یک بار دیگر 
بی مهار و شعله ور گردیده است

میکشد انسان هر جانوری 
همچو قاتل خیره سر گردیده است

خانه ها از حمله ای وحشت گرش
پر ز دود و پر شرر گردیده است 

جنگ را ای وای گویم در وطن 
هر زمان اش بیشتر گردیده است 

مردم از بی خانگی آواره گی 
بی مکان و در به در گردیده است 

هموطن از غصه نالد روز و شب 
بی کس و خونین جگر گردیده است

ای خوش آن روز که شام میهنم
از فروغ مه سحر گردیده است 

محمد اسحاق ثنا 
ونککور کانادا