آرشیف

2016-2-1

رسول پویان

آه مـظــــلـــــــوم

جنگ و بحران وطن پایان نمی گیرد چرا
خـانـۀ بی نظـم مـا سـامـان نمی گیرد چرا

خون ناحـق گر نمی خسبد بـه فـرمان خدا
دشـمنان را درد بی درمان نمی گیرد چرا

گـر دعـای شـب اجابت می شـود نزد خدا
آه مظـلـوم دامــن ســلـطان نمی گیرد چرا

گر به میهن مهر عیاری بـود در دل هنوز
بـازوی افـتـاده را خـیـزان نمی گیرد چرا

قلب صاحبخانه از غوغای مهمانان فسرد
جـانب مهـمـان را مهـمـان نمی گیرد چرا

گر خـدا حاجات شـیخ و پاپ را فـردا دهد
حور شیخ و پاپ را غلمان نمی گیرد چرا

دست قلب آمد تمام خیرو برکت را به برد
 گربه یارب موش درانبان نمی گیرد چرا

گر خدا پاکان و نیکان را دهـد اجر عظیم
لعل و گوهـر دامن مستان نمی گیرد چرا

شـیر آزادی بـه زنجیر سـتم مغلول گشت
تیره مرگی جان زنـدانبان نمی گیرد چرا

در لجنزار تعصـب می رود عقـل و خرد
دست نفس گنده را وجـدان نمی گیرد چرا

طشت رسـوایی افراطی فتاد از پشـت بام
ذهن مسلم حکمت وبرهان نمی گیرد چرا

دیو و دد را نیست جـایی در وطنگاه بشر
جای گرگ گوشنه راانسان نمی گیرد چرا

می درد آتش به هستی افکند سر می زند
قـاتـل نسل بـشـر عـنـوان نمی گیرد چرا

کعبه را درخون کشد اسلام را بدنام کرد
حق تعالی از کفش قـرآن نمی گیرد چرا

فقروبدبختی به عالم چون وبا می گسترد
جـان دژخـیـم بـلا یـزدان نمی گیرد چرا

19/1/2016