آرشیف

2014-12-11

عبدالظاهر رفیق

آه ! رفیق

عمرنوع هم باشدآخر میشویم از هم جدا
چی پدر یا مادر و مجموع کلی آدما

عزیزان آه ! رفیق نام پدر م رفــــت
همای دولتم تاج ســــــــرم رفــــت

پدرم بودوهم بود اوســــــــــــــــتادم
همه از برکـــت اوست هر چه یادم

کمالــــــــــــش ذره بر من اثر کرد
مرا واقف ز اسرار هـــــــنر کرد

کنون گشتم یتم ای دوســـــــــــــتانم
به تعذیه پیام شان رسانـــــــــــــم

به بیست چهاربرج ثور هجــــــری
به سیزه نودسه ســـــــــال شمسی

پدر بگذاشت من تنهاسفر کــــــــرد
بسو دار عقبا راه گــــــــــذر کرد

امید از دوســــــــــــتان دارم دعای
به هنگام نماز وصبح گاهــــــــی

بیامرزد "رفیق "ماهـــــــــــم روانم
به این دیـــــــنای دون یکی نمانیم