X

آرشیف

آهوی مازندران، تازی مازندران

 

نا امنی ها وخشونت های خونبار اخیر در ولایات جنوب کشور و مضاف بر آن تظاهرات خونبارهفتۀ گذشتۀ شهریان کابل که تلفات جانی وخسارات هنگفت مالی از خود بجا گذاشت بر محاسبات امنیتی سالهای قبل کار شناسان امور امنیتی کشور خط بطلان کشید واز شکننده بودن اوضاع در کشور خبر داد.این خشونت ها که بر إعتبار دولت در سطح ملی وبین المللی صدمه وارد کرد دستگاه رهبری دولت را واداشت تا درمورد اتخاذ تدابیر امنیتی باز نگری نماید.

رهبری دولت بخاطر جلوگیری از آشوب گری وتأمین امنیت در سیاست داخلی کشور دست به یکنوع چرخش وعقب گرد سیاسی زد.درولایات مانند کنر وهلمند تشکیل جبهات قومی را روی دست گرفت ودر کابل پایتخت  تغیرات وسیع وگستردۀ را درمربوطات وزارت داخله بوجود آورد که به تأسی از همین پالیسی جمیل جنبش قوماندان پولیس شهر از وظیفه اش سبکدوش وبه عوض آن امان الله گذر یکی از قوماندانان سابق جهادی تقرر حاصل نمود.

مردم قدیم به جواب سوال این چر خش وعقب گرد مقولۀ{ آهوی مازندران _تازی مازندران-1} را به کار می برند ومن این مقوله را در ارتباط به تحولات أخیر برای نسل جدید به شرح وتوضیح می نشینم.

الف : اندیشۀ تشکیل جبهات جهادی در ولایات:

اندیشۀ تشکیل جبهات قومی که یکنوع دور وتسلسل وعقب گرد در سیاست داخلی کشور زادۀ بی کفایتی نیروی های امنیتی است که گذشته بدو ناکامی از خود بجا گذاشتند.دولت در جهت خلع سلاح افراد مسلح غیر مسئول وتشکیل پولیس واردوی ملی پول هنگفت را به مصرف رسانید وحال مانند کسیکه رشتۀ خودرا دوباره میگسلاند دست به تجهیز وتسلیح همان افراد می زندکه قبلا خلع سلاح کرده بود.

چون افراد مربوط به اردوی ملی وپولیس ملی افراد بی کفایت وتربیت نا پذیر هستند که در اثر وساطت اقارب وخویشاوندان درین ارگان ها جمع آوری شدند تا از امتیازات دالری که به این دوار گان در نظر گرفته شده استفاده نمایند واین افراد اکثرا معتاد وکوچه گرد بوده اند که فعلا امنیت کشور به آنها سپرده شده است وغالبا مست وبی خبر ازاوضاع کشوراند .

همان است که در ولایات جنوب کشور بیشترین تلفات را پولیس ملی میدهد وآسانترین هدف برای طالبان پسته های مربوط به اردوی ملی وپولیس ملی است که در هرحمله طالبان مؤفقیت چشم گیر داشته اند ودر شهر ها هم بر خورد پولیس با مردم ملکی مانند بر خورد یک بد معاش وفرد بیگانه با جامعه است.وقتی انسان بر خورد آنهارا با شنیدن تربیت پولیس مقایسه میکند از کلیمۀ تربیت بدش میآید که اگر تربیت همین بوده خدا از بی تربیت ها نجات دهد.

حال دولت به افراد بی تربیت وغیر پولیس پناه میبرد ومیخواهد آهوی مازندران را با تازی مازندران شکار کند.دولت که از جنگ ها وعملیات طالبان به ستوه آمده است وروزانه بیشترین قربانی راتحویل میدهد به این نتیجه رسیده است که مجاهدین جد أعلی طالبان اند و مانند پوست از تن مار جدا شده اند و زخمی ماررا میتوان تنها با مرحم پوست مار معالجه وتداوی نمود.

واقعیت این است که قطع نظر از پیامد های بعدی آن مجا هدین سابق به مراتب از پولیس واردوی ملی فعلی در مبارزه با طالبان مؤفق تر ومؤثرتر اند چون ایشان به همه دره ها، کوه ها وکمین گاه بلدیت دارند به اصطلاح مازندران را پیاده گشته اند. واین یکی از اشتباهات دولت بود که با موجودیت طالبان مجاهدین طرفدار خودرا خلع سلاح نمود.وحال تجهیز مجدد ایشان علاوه ازینکه نتیجۀ آنچنانی ندارد حکایت از سراسیمه گی ودست پاچه بودن دولت دارد. که در مجموع باز تاب دهندۀ ضعف دولت در جهان ماحول آن است.

وپاسخ این سوال که مجاهدین در مقابل طالبا قبلا امتحان داده اند این است که دران وقت طالبان انگیزه های زیاد داشتند انگیزه قومی، انگزه تأمین امنیت وثبات انگیزۀ حمایت آشکار پاکستان سعودی وکشورهای عربی… ومنزوی بودن مجاهدین……..

 

 ب: تقرر امان الله گذر- جای گزینی محترم امان الله گذر بجائی جمیل جنبش نیز از منطق مقولۀ آهوی مازندران وتازی مازندران بر خوردار است. هر چند جناب جنبش از لحاظ تحصیلات نظامی ووظایف درنقاط مختلف کشور یک شخص مسلکی است اما تجربه نشان داده است که دزدی های شبانه خانه های مناطق خیر خانه ونواحی مربوط ن کار افراداست که جناب گذر با آنها آشنائی کامل دارد چون گذر وظایف امنیتی زیاد در مسیر شاهراه های کابل تا سالنگ ونواحی کابل انجام داده است.وبا همه نشیب وفراز ها وکم .کاستی ها از قبل مطلع است.هر گاه حادثۀ جنائی رخ دهد جهت رد یابی نیاز به مآمورین کریمنال تخنیک نیست شخص آقائی گذر میداند که در کدام ناحیه کدام گروپ ودر مسیر کدام راه که به کابل منتهی میشود کدام اشخاص مر تکب چنین أعمال شده اند.تقرر محترم گذر وقتی از مؤفقیت بر خوردار است که سازش ومعامله  با رده های پایانی صورت نگیرد والا مصیبت آنقدر وسیع وعمیق خواهد شد که دیگر هیچ بدیل وجایگزینی برای شکار آهوهای گرگ صفت سراغ نشود. امید واریم با تقرر محترم گذر دیگرجلوی دزدی در نواحی کابل گرفته شود ومردم در سایه حکومت منتخب ودموکراتیک اقلا در کابل دم براحت بکشند. برای اطمینان خاطر دوستان این نوشته را به حکایت مستند ذیل ختم مینمایم.

دریکی از مساجد ده پیوسته بوت های نماز گذاران مفقود میشد. یکی از نماز گذاران که کمی ملا هم بود وبه نوبت به مردم امامت میداد همیشه در آخر تنها به نماز استاد میشد وقتی مردم به رکوع میرفتند بوت های نورا با خود میبرد تا اینکه نوبت ملائی وامامت به آن رسید ازان تاریخ به بعد بوت ها هم مفقود نشد مردم فهمیدند که راز سخن در کجا بوده است.

1- مازندران منطقۀ کوهستانی ،پر جنگل وصعب العبوراست درشمال ایران.

 

X

به اشتراک بگذارید

نظر تانرا بنویسد

نوشتن دیدگاه

دیدگاهی بنویسید

مطالب مرتبط

پیوند با کانال جام غور در یوتوب

This error message is only visible to WordPress admins

Reconnect to YouTube to show this feed.

To create a new feed, first connect to YouTube using the "Connect to YouTube to Create a Feed" button on the settings page and connect any account.