آرشیف

2015-1-16

جمعه خان مشتاق

آن مـــــــــــــردان کجا شدند

 

آن مردان کجا شدند آن کسانی که اسلام را تا قلب هندوستان رسانیدند وازامپراتوری خود حفاظت میکردند کجا شدند. درحالیکه اگر به تاریخ ببینیم درغور چندین بار حملات صورت گرفت که آنهم درزمان یعقوب لیث صفاری وهمچنان درزمان سلطان محمود غزنوی که درسال 401 درغور حمله نموده ولی آن مردان دلیر ازخود وامپراتوری خود حفاظت کردند آنها کسانی بودند که درگسترش دین مبین اسلام درخارج ازقلمرو خود زحمات بیساری متحمل شدند ودرهرکجا ازخود آثار باقی گذاشتند که ازجمله آثار آنها درهندوستان به چشم میخورد ونام سرزمین غور درسراسر کشور حتی درخارج ازکشور درجهان به زبانهای مردم جاری میشد ولی متاسفانه امروز نام غور به فراموشی میرود چراکه مردان امروز کسانی هستند که نام خدمت گذار برای خود گذاشته وازآن نام سوء استفاده میکنند.
دراینجا برای هرفرد سوال خلق میشود که چرا  آن نام روبه فراموشی میرود ؟ برای این سوال این جواب ارایه شده میتواند زیراکه عیب جامعه مادراین است که همه میخواهند آدمی مهمی باشنداماهیچکس نمیخواهد فردمفید باشند.امروز خدمت گذار واقعی نمانده است وهرکس به فکر زندگی شخصی خود میباشد نه به فکر اولاد وطن امروز درغور هیچ نوع پیشرفت دیده نمیشود چراکه امروز اگر درغور دانشگاه وجود میداشت جوانان بیشتری متوانیستند به تحصیلات ادامه بدهند.
 
ترتیب کننده: جمعه خان"مشتاق"
دانشگاه بلخ دانشکده ادبیات